Tutkivana opettajana arvioinnin olemusta etsimässä

1,00 

Kertomus oppilaan kasvua tukevan arvioinnin kehittämisestä yksilöllisenä ja yhteistoiminnallisena prosessina
Törmä, Elina
978-952-5066-70-8; 1238-4631
Tuope.
Tutkiva opettaja (1)
2011

Elina Törmä kehitti vuorovaikutteista, oppilaan minäkäsitystä ja itsetuntoa tukevaa arviointia omassa kouluyhteisössään yhdessä kollegojensa kanssa.

- Oppilaan minäkäsitys kehittyy vuorovaikutuksessa tärkeiden lähihenkilöiden: opettajien, vanhempien ja oppilastovereiden kanssa. Siksi oppilaan kasvua tukeva arviointi on tärkeää, Törmä toteaa.

Todistukset sanallisine tai numeroarviointeineen sijoittuvat lukukausien loppuun. Itse opiskelu tapahtuu kuitenkin oppitunneilla sekä erilaisissa koulun projekteissa ja tapahtumissa. Arviointi tulisikin Törmän mukaan nähdä nimenomaan opetukseen ja oppimiseen liittyvänä vuorovaikutuksena.

Törmän tutkimuksen tavoitteena oli laadullinen arviointi, joka ottaa huomioon lapsen kokonaistilanteen ja on luonteva osa opetus- ja oppimisprosessia läpi lukuvuoden. Kehittämisen kohteena oli opettajan ja oppilaan välillä tapahtuva vuoropuhelu, joka sisältää sekä palautetta, arvioivaa keskustelua että itsearviointia. Kehittämistyö laajeni myös arviointikeskusteluihin, joissa vanhemmat ovat mukana.

Tutkiva opettajuus - väline kehittämiseen ja kasvuun

Oppilaan kasvua tukevan arvioinnin perusta on opettajan identiteetti ja opettajan oma kasvu. Tutkimus toteutettiin opettajien omana toimintatutkimuksena, joka yhdisti opettajan ja tutkijan roolit toisiinsa. Opettajaryhmässä käydyt keskustelut arvioinnista sekä oppilailta ja vanhemmilta saatu palaute arvioinnin kokemisesta suuntasivat oppilaan kasvua tukevien elementtien löytämistä ja vuorovaikutuksessa tapahtuvan arvioinnin kehittämistä. Samalla yhdessä toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli opettajan oman kasvun tukeminen.

Keskustelu on arvioinnin ja kasvun tukemisen sydän

Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää keskustelun avautumista ja laajenemista sekä opettajien arviointitoiminnassa että sosiaalisissa suhteissa oppilaiden, kollegojen ja vanhempien kanssa.

- Keskustelu avautui ja laajeni, kun kehitimme luokan vuorovaikutusta, opettajan ja oppilaan välistä dialogia, arviointikeskusteluja sekä itsearviointia. Tämä luo mahdollisuuksia sekä opettajan, oppilaan että vanhemman kasvun tukemiseen, Törmä kuvailee.

Syvimmiltään arviointiin liittyvässä keskustelussa on kyse kunkin siihen osallistuvan identiteetin tukemisesta. Parhaimmillaan keskustelu tukee kaikkien osapuolten roolia tavoitteiden toteutumiseksi ja on mahdollisuus sekä opettajan, oppilaan että vanhempien voimaantumiseen.

Kertomus pohjana arvioinnin olemuksen etsimiseen

Arvioinnin kehittämistyöstä muodostui kertomus, jossa kuvataan tutkijan omaa kehittymistä arvioinnissa ja sen kehittämisessä opettajana ja tutkivana opettajana sekä opettajien kanssa yhdessä toteutettua toimintatutkimusta oppilaan kasvua tukevan arvioinnin kehittämiseksi. Kertomuksen avulla voidaan pohtia arvioinnin toteuttamista ja kehittämistä laadullisesta näkökulmasta. Tutkimus konkretisoi oppilaan kasvua tukevia elementtejä seuraavissa arvioinnin muodoissa: opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuva arviointi, itsearviointi, opettajan luoma luokan ilmapiiri sekä arviointikeskustelut, joihin opettaja, oppilas ja vanhemmat osallistuvat yhdessä.

- Tutkimus on puheenvuoro laadullisen oppilasarvioinnin puolesta. Myös opettajien tulisi saada kehittää työtään yhdessä kollegoiden, oppilaiden ja vanhempien kanssa ilman standardoinnin tuomaa painetta, Törmä korostaa.

Abstract

The purpose of this narrative research is to describe a) my personal growth in implementing and developing assessment as a researching teacher and b) the action research I implemented with my fellow teachers in order to develop growth-oriented pupil

1 varastossa

Lisätiedot