Erityisliikunnan kehittäminen kunnissa

2,00 

Erityisliikuntaa kuntiin 2007-09 -kehittämis- ja konsultointiprojekti : loppuraportti
Piispanen, Toni
978-951-8982-78-7; 0356-746X
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu (164)
2010

Liikunnalla on erityistä merkitystä vammaisille, pitkäaikaissairaille ja ikääntyneille henkilöille. Kohdennetut liikuntapalvelut ovat heille välttämättömiä. Liikunnalla on merkitystä sekä sivistyksellisenä perusoikeutena että terveyden ja hyvinvoinnin osatekijänä.

Erityisliikunnan kehittäminen kunnissa - Erityisliikuntaa kuntiin 2007-09-kehittämis- ja konsultointiprojekti

Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaavat liikunnan ja terveyden edistämisen yleisistä linjauksista. Kunnilla on päävastuu erityisliikunnan palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä. Erityisliikunnanohjaajia on noin 90 kunnassa. Kuntien liikuntatoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä vammaisjärjestöjen järjestämän ohjatun erityisliikunnan piirissä liikkuu noin 230 000 henkilöä.

Valtion ohjauksessa on siirrytty kaikille yhteisestä resurssi- ja normiohjauksesta kohti yhteistyötä ja paikallisuutta korostavaa ohjelma- ja projektityötä sekä informaatioohjausta. Erityisliikuntaa on paikallistasolla edistetty mm. Liikuntatieteellisen Seuran, opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kuntaliiton yhteisillä Erityisliikuntaa kuntiin -projekteilla, joista ensimmäinen toteutettiin vuosina 1997-99 ja toinen vuosina 2004-06. Projekteihin osallistui yhteensä 34 eri kuntaa. Näiden projektikokemusten ja -tulosten kannustamana käynnistettiin vuonna 2006 kolmas Erityisliikuntaa kuntiin -kehittämis- ja konsultointiprojekti 2007-09.

Erityisliikuntaa kuntiin -projekteilla (1997-99; 2004-2006; 2007-2009) on onnistuttu kasvattamaan erityisliikuntaan osallistuvien joukkoa sekä erityisliikuntaryhmien ja -tapahtumien määrää. Projektien avulla on saatu lisättyä myös kuntien erityisliikunnanohjaajien määrää, uusia toimintatapoja ja alan koulutusta. Erityisliikunnan asema kuntien liikuntatoimen osana on vahvistunut ja yhteistyö muiden hallinnonalojen kanssa lisääntynyt.

Hyvästä kehityksestä huolimatta erityisliikunnan kehittämisessä on vielä paljon tehtävää. Julkaisussa esitetään projektitulosten perusteella suositukset eri hallintotasoille. Opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyön avulla voidaan ottaa huomioon liikunnan mahdollisuudet laaja-alaisesti. Ministeriöiden tulee yhdessä jatkaa paikallistason erityisliikuntatoiminnan kehittämistä ja tukemista sekä arviointia ja seurantaa.

Uudistuneen aluehallinnon ja kuntien tulee yhdessä jatkaa alueellisen erityisliikuntakoulutuksen järjestämistä. Erityisliikunnan toimintaverkostoja on syytä rakentaa suurten kaupunkien ympärille. Alueverkostojen toimintaa on tarpeen lisätä, monipuolistaa ja tiivistää sekä tehostaa niiden seurantaa.

Paikallistasolla yli 10 000 asukkaan kuntien tulee laatia erityisliikunnan kehittämissuunnitelmat kuntien strategiatyön käyttöön. Pienten kuntien on syytä yhdistää voimansa erityisliikunnan kehittämisessä mm. palkkaamalla yhteisiä erityisliikunnanohjaajia. Erityisliikuntaa ja siihen liittyvää koulutusta järjestävät useat tahot. Kuntien tulee tukea niitä samoin periaattein kuin urheilu- ja liikuntaseuroja.

1 varastossa

Lisätiedot