Physical fitness and leisure-time physical activity in adolescense and in adulthood

1,00 

A 25-year secular trend and follow-up study
Huotari, Pertti
978-951-790-308-0; 0357-2498
LIKES Research Center for Sport and Health Sciences / Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
LIKES Research Reports on Sport and Health / Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (255)
2012

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vuodesta 1976 vuoteen 2001 tapahtuneita muutoksia nuorten fyysisessä kunnossa liikunta-aktiivisuuden selittämänä sekä tutkia, miten nuoruusiän fyysinen kunto ja liikunta-aktiivisuus ennustavat aikuisiän liikunta-aktiivisuutta ja koettua fyysistä kuntoa.

25 vuoden aikavälivertailu osoitti kestävyyskunnossa laskevaa ja lihaskunnossa lievästi nousevaa trendiä. Kuntoindeksien ja yksittäisten testien jakaumien tarkastelut osoittivat kuntoerojen kasvaneen siten, että jakaumien ääripäiden väliset erot olivat kasvaneet. Vapaa-ajan liikuntaharrastuksen, organisoituun liikuntaan osallistumisen ja kehon painoindeksin merkitys kuntoa selittävinä tekijöinä oli lisääntynyt tutkimusajankohtien välillä.

25-vuoden seurantatutkimuksen tulokset vahvistivat aikaisempien pitkittäistutkimusten antamaa käsitystä nuoruusiän liikunta-aktiivisuuden yhteydestä aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen.

Nuoruusiän fyysisen kunnon ja liikunta-aktiivisuuden yhteyttä aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen tutkittiin logistisella regressioanalyysilla jakamalla tutkimukseen osallistuneet nuoruusiässä fyysiseltä kunnoltaan ja liikunta-aktiivisuudeltaan kolmeen ryhmään siten, että alimpaan ja ylimpään kunto- ja liikuntaaktiivisuusryhmään kuului noin 20 % tutkittavista.

Seurantatutkimuksessa selvitettiin myös nuoruusiän liikunta-aktiivisuuden ja fyysisen kunnon yhteyttä aikuisiän koettuun kuntoon. Koettua kestävyyttä, voimaa, nopeutta, notkeutta, sekä selviytymistä erilaisista liikuntasuorituksista juosten, kävellen, pyöräillen tai hiihtäen, selvittävistä kyselylomakkeen kysymyksistä muodostettiin aikuisiän koetun kunnon indeksi, jota verrattiin nuoruusiän liikuntaaktiivisuus- ja kuntoindekseihin.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että riski aikuisiän liikunnalliseen vähäiseen liikunta-aktiivisuuteen oli huomattavasti suurempi niillä tutkittavilla, jotka olivat vähän liikkuvia jo nuoruudessa verrattuna liikunnallisesti aktiivisiin ikätovereihin. Vaikka korrelaatiotarkasteluissa yhteys nuoruus- ja aikuisiän liikuntaaktiivisuuden välillä olikin suhteellisen heikko, riskitasojen perusteella voitiin havaita liikunnallisesti vähäisen ja korkean aktiivisuuden olevan yhteydessä aikuisiän vastaavaan liikunta-aktiivisuus- ja koetun fyysisen kunnon tasoon.

Abstract

The purpose of the present study was to investigate the secular changes in physical fitness determined by leisure-time physical activity among Finnish adolescents and how physical fitness and leisure-time physical activity in adolescence predict leisure time-physical activity and self-estimated fitness in adulthood. In 1976 and in 2001, trained measuring teams carried out measurements of physical fitness and leisure-time physical activity among 9- to 21-year-old Finnish adolescents in their schools. In 1976 (n= 2796) data were collected from 56 comprehensive and high schools and in 2001 (n= 1041) from 17 of the schools that participated in 1976 measurements. In addition, in 2001, a follow-up questionnaire was collected from 1525 37- to 43-year-old adults who had taken part in the fitness tests or answered the questionnaire at age 12-18 in 1976.

The secular trend study showed that aerobic fitness had declined and muscular fitness slightly improved among Finnish adolescents during the 25- year period. Polarization in fitness had increased over the period and participation in leisure-time physical activity was a stronger determinant of fitness in 2001 than 1976. In the follow-up study leisure-time physical activity in adolescence predicted leisure-time physical activity

1 in stock

Category:

Additional information