Yrittäjävalmiudet ja niiden oppiminen

5,00 

Perustaja- ja jatkajayrittäjien käsityksien eroja
Oksanen, Jouni
978-951-39-5405-5; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (134)
2013

Maailmantaloudessa meneillään oleva teollinen rakennemuutos näkyy myös Suomessa teollisten työpaikkojen jatkuvina vähenemisinä ja irtisanomisina. Jo usean vuoden ajan vain pk-yritykset ovat luoneet uusia työpaikkoja, kun suurteollisuudessa työpaikat ovat vähentyneet. Työllistämisessä katseet ovat kohdistuneet yrittäjyyteen ja siksi on erittäin tärkeää, että toisaalta turvataan nykyisten pienyritysten kannattava jatkuvuus ja toisaalta saadaan uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Lisäksi on tärkeää luoda uusia innovatiivisia tuoteideoita, joilla olisi globaalit markkinat.

Uusista perustetuista yrityksistä vain noin puolet jatkaa toimintaansa ensimmäisen kolmen toimintavuoden jälkeen. Mitä voitaisiin tehdä, jotta uusien yritysten toiminta saataisiin paremmin vakinaistettua? Katseet kohdistuvat yrittäjään ja hänen yrittäjäosaamiseensa.

Oksanen lähti tutkimaan pieniä yrityksiä, niiden yrittäjiä ja heidän yrittäjävalmiuksiaan omien yrittäjäkokemuksiensa perusteella. Tutkimustaan varten Oksanen haastatteli sekä perustajayrittäjiä että perheen omistuksessa olevan yrityksen jatkajayrittäjiä. Analyysivaiheessa hän ryhmitteli yrittäjät myös omistukseen liittyvän päätäntävallan mukaisesti.

Yrittäjät oppivat kokemuksista

Oksasen tulkinnan mukaan yrittäjä hakee ensisijaisesti tietoa ja neuvoja itseopiskellen, kursseilta ja koulutuksesta, vapaaehtoistoiminnasta sekä ulkopuoliselta verkostolta, joka koostuu tutkimuksen mukaan eri alojen asiantuntijoista, ulkopuolisista yrittäjistä, yrityksen hallituksen jäsenistä ja perheen tai suvun jäsenistä. Yrittäjä oppii ammatillisen kasvun aikana, kun hän toimii itse yrityksessä yrittäjänä ja tekee työtä käyttämällä hyväksi aikaisempia kokemuksiaan ja vaistoaan sekä yrityksen sisäisiä henkilöstön kehittämishankkeita.

Yrittäjävalmiuksien oppimisessa korostuu kokemuksesta oppiminen. Yrittäjät oppivat kokemuksista, toimintaympäristössä tapahtuvista tai tapahtuneista muutoksista, kuten myös taloudellisista suhdanteista. Oppimiskokemuksia yrittäjät saavat asiakkaiden kanssa tehtävästä myyntityöstä ja myös asiakkaille tehtävistä toimituksista. Organisaatiossa tapahtuneet muutokset ja myös toimiminen esimiehenä ovat yrittäjille oppimiskokemuksia. Raha ja sen puutteen merkitys on monille yrittäjille oppimiskokemus. Yleisesti ottaen virheistä oppiminen korostuu yrittäjävalmiuksien oppimisessa.

Oksanen tulkitsee tutkimustuloksia siten, että yrittäjä oppii toimimalla yrittäjänä ja ettei yrittäjyyttä vastaavasti voi oppia olematta yrittäjä tai toimimatta yrittäjänä.

Samat yrittäjävalmiudet, erilainen yrittäjyyspolku

Perustaja- ja jatkajayrittäjillä korostuvat samat yrittäjävalmiudet, vaikka heidän yrittäjyyspolkunsa on erilainen. Edelliset ovat itse luoneet yrityksensä ja sen organisaation, kun taas jälkimmäiset ovat jatkaneet vanhempiensa perustamaa yritystä. Ryhmien välillä on vain painotuseroja eri kategorioiden sisällä.

Myös yrittäjävalmiuksien oppimisessa perustajayrittäjien ja jatkajayrittäjien välillä on vain painotuseroja kategorioiden sisällä. Erikoisena piirteenä on, että vain jatkajayrittäjät korostavat hallitustyön merkitystä oppimiskeinona. Kun verrataan oppimiskeinojen eroja yksinpäättäjien, yhdessäpäättäjien ja perhepäättäjien välillä, niin vain yksinpäättäjät sanovat oppineensa vapaaehtoistyössä.

Oksanen tulkitsee, että erot johtuvat sekä yrittäjyyspolusta että yrityksen tavasta toimia. Omistajavaihdoksen jälkeen on normaalia, että yrityksen toimintatapa muuttuu ja hallitustyö aloitetaan.

6 varastossa

Lisätiedot