Yrittäjän vapaus hoivapalveluissa

5,00 

Tutkimus hoivayrittäjien praktisesta vapaudesta
Vento, Soili
978-951-39-7478-7; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (620)
2018

Kotiin vietyjen hoivapalveluiden tuottaminen edellyttää joustavia palvelurakenteita ja asiakkaiden yksilöllisiä ja hänen omiin tarpeisiinsa perustuvia hoivakumppanuuksia. Hoivayrittäjän moraalinen vapaus on avain tässä onnistumiseen.

VTM, KTM Soili Vento tutki yhteiskuntapolitiikan väitöskirjassaan yrittäjän vapautta hoivapalveluissa, joita viedään asiakkaan kotiin.

- Negatiivisessa vapaudessa oleellista on se alue, jossa yrittäjä voi toimia muiden siihen puuttumatta. Hoivayrittäjien kohdalla tämä tarkoitti elinkeinovapautta ja vapautumista palkkatyöstä, Vento sanoo.

Vennon tekemä tutkimus paljastaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan rajoituksista huolimatta yrittäjänä koetaan palkkatyötä enemmän positiivista vapautta itsensä toteuttamisen. avulla.

- Vapauden saavuttaminen ei kuitenkaan toteudu itsestään yrittäjyydessä, vaan se edellyttää yrittäjältä tietoisuutta niistä päämääristä, joita hän yrittäjyydelleen asettaa, Vento huomauttaa.

Kilpailuttaminen haastaa moraalisen vapauden

Vennon keräämän tutkimusaineiston perusteella moraalinen vapaus rakentuu palveluidentiteetin avulla. Tällöin asiakkaiden tarpeet on omaksuttu yritystoimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Moraalisesti vapaa hoivayrittäjä pystyy tekemään arvostamiaan valintoja ja määrittelemään moraalisesti hyväksyttävän toiminnan rajat.

- Moraalinen vapaus ilmeni valintoina tilanteissa, joissa yrittäjät tekivät moraalisia arvioita päätöstensä perustaksi. Tällöin yrittäjän toiminnan perusteena ei ole vain se, mitä laki tai muu taho edellyttää, Vento sanoo.

Hoivamarkkinoilla toimimiseen liittyviä riskejä Vento analysoi alan poliittiseen ohjaukseen liittyvien epävarmuustekijöiden avulla.

- Hoivamarkkinoilla palveluntuottajat toimivat kukin omista lähtökohdistaan ja arvoistaan käsin. Valmisteilla olevan sote-uudistuksen keskeisiä kysymyksiä ovat hoivan kilpailuttaminen ja asiakkaan valinnanvapaus. Kilpailuttaminen haastaa palvelun tuottajat pohtimaan aidosti moraalisina pitämiään vaihtoehtoja. Asiakkaan kilpailuttama hoiva näyttäisi edistävän moraalisen vapauden toteutumista yrittäjyydessä, Vento kertoo.

Kotihoidon palveluiden kehittämisessä voitaisiinkin hyödyntää Vennon tutkimuksen tuloksia.

- Tutkimukseni perusteella kotiin vietyjen hoivapalveluiden tuottaminen edellyttää joustavia palvelurakenteita ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia hoivakumppanuuksia. Väitöstutkimukseni tuo esiin keinoja, joilla tähän voidaan päästä, Vento sanoo.

Tutkimustulokset perustuvat viidentoista yrittäjän haastatteluihin, joista seitsemän toimi yrittäjinä kolmessa suomalaisessa franchisingketjussa.

9 varastossa

Lisätiedot