Yliopiston porteilla

28,00 

Aikuiset ja nuoret hakijat ja sisäänpäässeet 2000-luvun alun Suomessa
Rinne, Risto; Haltia, Nina; Nori, Hanna; Jauhiainen, Arto
978-952-5401-37-0; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (36)
2008

Yliopiston porteilla on tutkimus massoittuvan korkeimman koulutuksen porteilla jonottavan ja sisäänpääsystään kilpailevan joukon sosiaalisesta taustasta, elämäntilanteesta, iästä ja sukupuolesta. Se kertoo siitä, mistä lähtökohdista mihinkin yliopistokoulutuksen reitteihin pyritään ja päästään Suomessa 2000-luvun alussa.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaiseen yliopistoon hakeutumista ja valikoitumista erilaisten karsintajärjestelmien kautta. Yliopiston kenttää leikataan auki tieteenaloittain, yliopistoyksiköittäin ja hakukohteittain. Hakijoita ja sisäänpäässeitten joukkoa tarkastellaan lukuisten valikoitumiseen vaikuttavien taustatekijöiden, kuten iän, sukupuolen, alueen, oman ja vanhempien sosiaaliluokan, ammatin, koulutuksen ja tulotason valossa. Keskeisenä rintamalinjana paikannetaan ”nuorten” ja ”aikuisten” yliopiston demarkaatiolinjaa.

Yliopistoihin on massoittumisesta huolimatta yhä vaikeampaa päästä sisään. Sisäänpääsy on kuitenkin vaikeampaa yhtäällä, helpompaa toisaalla. Tässä tutkimuksessa piirtyvät kuvat yliopiston elitistisistä ja kansanomaisemmista koulutussaarekkeista, naisten ja miesten pelikentistä, nuorten ja aikuisten valikoitumisreiteistä.

Massoittuessaan yliopistolaitos on avannut porttejaan yhä suuremmille joukoille. Yliopistolaitos on kuitenkin valikoivuudessaan, ahtaudessaan ja vuolaudessaan sisäisesti lohkoutunut. Tämä tutkimus kykenee hyödyntämään laajoja tilastollisia yhdistelmäaineistoja luoden varsin kokonaisvaltaisen kuvan suomalaisen yliopistolaitoksen kentistä ja kulkureittien pullonkauloista.

Tutkimus kytkeytyy CELE:ssä (Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksessa) Turun yliopistossa rakennettuun akateemisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen leikkausta ja rajapintaa analysoivaan teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Tutkimusprojektissa on jo varhaisemmin tuotettu tutkimusraportti ”Avoimen yliopiston opiskelija: kokovartalokuvasta eriytyneisiin muotokuviin” (2003). Tässä tutkimusta jatketaan kohden avoimen yliopiston väylän ideologian ja todellisuuden ristiriitaisen suhteen koulutussosiologista analyysiä. Miksi avoimen yliopiston väylä ei vedä niin kuin sen on tarkoitettu ja keitä ovat ne, jotka sen kautta lunastavat tutkinnonsuoritusoikeuden?

100 varastossa

Lisätiedot