Yhteisöllinen argumentointi sosionomikoulutuksessa avoimia ongelmia ratkottaessa

5,00 

Vapalahti, Kati
978-951-39-7201-1; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (593)
2017

Sosiaalialan työn arjessa etsitään ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat monimutkaisia ja usein myös ennakoimattomia. Niiden ratkaisemisessa on huomioitava useita näkökulmia ja punnittava erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ammattilaisen tulee myös auttaa asiakasta ilmaisemaan oma näkemyksensä ja näin tukea hänen osallisuuttaan omassa elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaalialan koulutuksessa on varmistettava, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan aitojen ongelmien ratkaisemista ja siinä tarvittavia argumentointitaitoja.

Monipuoliset opetusmenetelmät tukevat rakentavaa vuorovaikutusta

Tutkimuksessa sosionomiopiskelijoiden vuorovaikutusta ongelmanratkaisutilanteessa pyrittiin tukemaan päihdetyön opetuksessa kirjoitustehtävien, kasvokkain ja verkko-oppimisympäristössä toteutettujen roolipelien sekä draamatyöskentelyn avulla. Luento-opetus tarjosi tietoa, joka auttoi opiskelijoita perustelemaan näkökantojaan laajasti. Sen yhdistäminen verkkoroolipeliin ja draamatyöskentelyyn edisti syvempää argumentointia. Opiskelijat siis esittivät perusteluketjuja eli perusteluja omille perusteluilleen.

Vertailtaessa kasvokkain ja verkko-oppimisympäristössä toteutettuja roolipelikeskusteluja ilmeni, että kasvokkain toteutetut keskustelut sisälsivät enemmän yhteiseen ratkaisuun pääsemistä edistäviä ilmauksia. Verkkokeskustelut taas sisälsivät enemmän perusteluja. Niissä oli myös enemmän kysymyksiä, mikä edisti hyvää näkökantojen perustelemista.

Ongelmien ratkaisemista täytyy harjoitella

Sosiaalialalla kohdattavien ongelmien ratkaiseminen on vaikeaa. Vain pieni osa opiskelijoiden taidoista kehittyi opetuskokeilun aikana. Siksi tätä tulisi harjoitella tuetusti ja vaiheittain niin, että opiskelijat oppivat arvioimaan ratkaisujaan kriittisesti. Sosiaalialan koulutuksessa opetusasenteilla ja pedagogisilla menetelmillä on tärkeä merkitys ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Voidaan olettaa, että jos koulutus perustuu yhteisöllisen argumentoinnin ja dialogin periaatteille, siirtyvät nämä paremmin myös käytännön työhön. Tämä varmistaa eettisesti kestävää sosiaalialan työtä, joka puolestaan edistää kansalaisten hyvinvointia.

Sosiaalialan vuorovaikutus on osittain siirtynyt digitaalisiin ympäristöihin. Siksi tarvitaan yhteisöllisen argumentoinnin harjoittelua niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissakin vuorovaikutusympäristöissä, jotta niiden erityispiirteet voidaan ymmärtää.

Tutkimuksessa järjestettiin kaksi opetuskokeilua sosionomikoulutuksen päihdetyön opetuksessa, joissa harjoiteltiin yhteisöllistä argumentointia ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemista. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisöllisen argumentoinnin ja ongelmanratkaisun piirteitä verkko- ja lähioppimisympäristöissä ja oppimisympäristöjä yhdistellen. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin tutkimustulosten perusteella mallinnus yhteisöllisen argumentoinnin ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemisen harjoitteluun. Tätä mallinnusta on mahdollista soveltaa aloille, joissa ollaan monimutkaisten ongelmien kanssa tekemisissä.

 

11 varastossa

Lisätiedot