Virtues that work

5,00 

Ethical organisational culture as a context for occupational well-being and personal work goals
Huhtala, Mari
978-951-39-5359-1; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (479)
2013

Nykypäivän työntekijöitä haastavat työelämän muutokset ja niiden mukanaan tuomat vaatimukset, ja samanaikaisesti yhteiskunta etsii keinoja työurien pidentämiseen. Työpaikan eettinen kulttuuri tarjoaa uuden näkökulman työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen. Sillä tarkoitetaan jaettuja arvoja sekä yhteisiä pelisääntöjä siitä, millainen toiminta ja työtavat nähdään suotavina omassa työyhteisössä: onko esimerkiksi yrityksessä hyväksyttävää vääristellä tietoja tai liioitella lupauksia asiakkaiden saamiseksi, vai arvostetaanko rehellisyyttä ja luotettavuutta.

Mari Huhtala selvitti väitöstutkimuksessaan, miten työyhteisöjen eettisyyttä tukevat toimintakäytännöt ovat yhteydessä hyvinvointiin. Tutkimus osoitti, että eettisissä työyhteisöissä koetaan enemmän positiivista työn imua ja vähemmän työuupumusta. Tällaisissa työpaikoissa eettiset valintatilanteet aiheuttivat myös vähemmän stressiä.

Eettisissä organisaatioissa työskentelee sitoutuneita johtajia

Työhyvinvoinnin lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, miten työpaikan eettiset arvot ovat yhteydessä siihen, mitä johtajat pitävät oman työnsä tärkeimpänä tavoitteena.

- Eettisissä työyhteisöissä johtajat ovat sitoutuneita organisaatioonsa, ja he näkevät tärkeänä tavoitteenaan sen menestymisen. Epäeettinen kulttuuri on puolestaan yhteydessä johtajien työpaikan vaihtoaikeisiin ja haluun jäädä eläkkeelle, Huhtala toteaa.

Kun työpaikalla toteutetaan eettisiä arvoja, se tarkoittaa selkeitä sääntöjä ja odotuksia vastuulliselle toiminnalle. Myös esimiesten ja ylimmän johdon tulisi toimia näiden yhteisten sääntöjen mukaisesti, sekä olla rehellisiä ja luotettavia. Liiketoiminnan nimissä ei tule hyväksyä epäeettistä toimintaa, ja rikkomuksiin pitää puuttua. Työssä tulee olla tarpeeksi aikaa ja muita resursseja, jotta tehtävät on mahdollista hoitaa vastuullisesti.

Puutteelliset käytännön mahdollisuudet toteuttaa eettisyyttä olivat tutkimuksen perusteella olennaisin tekijä työuupumuksen lisääntymisessä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, että eettistä organisaatiokulttuuria arvioiva kyselylomake (Corporate Ethical Virtues scale, CEV) soveltuu käytettäväksi myös suomalaisissa työyhteisöissä.

Kiinnittämällä huomiota työyhteisön arvoihin ja vastuulliseen toimintaan voidaan edistää koko henkilöstön hyvinvointia ja tukea sekä organisaation menestymistä että työurien pidentämistä. Huhtalan viesti työpaikoille ja johtajille onkin, että resurssipulasta ja tehostamispaineista huolimatta eettisten arvojen vaaliminen kannattaa. Se on pitkäkantoinen tapa luoda työyhteisöihin vastuullinen arvopohja, joka lisää myös työntekijöiden hyvinvointia.

Kyselytutkimuksen kohteena olivat kaupallisten ja teknisten alojen johtajien omat kokemukset työyhteisöistään sekä heidän omat työtavoitteensa. Johtajat ovatkin avainasemassa eettisten käytänteiden luomisessa ja näyttävät omalla toiminnallaan esimerkkiä muille. Lisäksi väitöskirjassa kartoitettiin julkisen sektorin organisaation henkilöstön kokemuksia.

 

6 varastossa

Lisätiedot