”Usually I like school PE, but…”

5,00 

School physical education described in Internet discussion forums
Lauritsalo, Kirsti
978-951-39-5725-4; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (207)
2014

Koululiikunta herättää voimakkaita tunteita, joista halutaan kirjoittaa muillekin. Millaisena oppilaiden suhtautuminen koululiikuntaan ilmenee? Kirsti Lauritsalo tarkasteli väitöskirjassaan koululiikunnasta käytävää keskustelua internetin avoimilla keskustelupalstoilla. Kysymystä selvitettiin tarkastelemalla sitä, miten oppilaat (tai entiset oppilaat) itse kuvasivat suhdettaan koululiikuntaan internetin avoimille keskustelupalstoille kirjoittamissaan viesteissä.

- Opettajankouluttajana mietin usein, miten eri oppilaat kotonaan kertovat koulupäivän liikuntatunnista. Mikä tunnilla ollut asia, tapahtuma tai tunne jää oppilaan kokemusmaailmaan, Lauritsalo pohtii.

Internetillä keskeinen merkitys

Sosiaalinen media tarjoaa nuorille uusia mahdollisuuksia omien kokemustensa ja tunteidensa reflektointiin suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Nykynuoren elämässä internetillä on keskeinen asema, ja se tarjoaa uuden kanavan ilmaista mielipiteitään. Se antaa myös mahdollisuuden opettajille kuulla oppilaan ääntä.

Tulokset osoittivat, että koululiikunnasta kirjoitettiin ensimmäisessä aineistossa (2007) vahvoin, kielteisin viestein, ja että kirjoittajat esittivät mielipiteitään erittäin voimakkaasti. Keskeisinä kannanoton kohteina olivat useimmiten opettaja, muut oppilaat ja opetussuunnitelma. Positiivisia viestejä oli vähemmän, ja ne painottuivat kirjoittajan omakohtaisiin myönteisiin tunteisiin.

Jälkimmäisessä aineistossa (2012) viestit olivat useimmiten sekä positiivisia että negatiivisia lausumia sisältäviä. Näissä viesteissä opetussuunnitelma mainittiin useimmin, ja se jakoi yleisimmin mielipiteitä. Opetussuunnitelman jälkeen niitä tekijöitä, joita kirjoittajat kuvasivat muuten myönteisessä viestissä kielteisesti tai vastaavasti muuten kielteisessä viestissä myönteisesti, olivat opettaja, luokan ilmapiiri sekä erilaiset tunteet liikuntaa kohtaan.

Oppilaille vastuuta

Opettajat tekevät arvokasta ja vaativaa työtä herkkien nuorten kanssa. Lauritsalo rohkaisee opettajia antamaan oppilaille vastuuta.

-On tärkeää, että opettajat ovat aidosti kiinnostuneita oppilaistaan, ja että heillä on monipuolisia keinoja heidän rohkaisemiseensa liikunnalliseen elämäntapaan. Kuuntelemalla oppilaiden mielipiteitä sekä antamalla heille vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työskentelyynsä voidaan luoda parempia edellytyksiä heidän sitouttamisekseen liikuntaan, Lauritsalo toteaa.

Oppilaiden näkemyksen mukaan koululiikunnan pitäisi olla mielekästä ja motivoivaa, eikä kilpailullista, nöyryyttävää ja pakottavaa. Näyttää siltä, että opettajankoulutuksessa olisi entistäkin enemmän kiinnitettävä huomiota opettajiksi opiskelevien herkkyyteen tunnistaa oppilaiden erilaisuus ja ottaa oppilaiden sensitiivisyys huomioon. Tämä on tulevaisuudessa haasteena sekä opettajankoulutuksessa että jo koulutukseen hakevia valittaessa.

Lauritsalon tutkimuksen aineisto koostui internetin avoimilta keskustelupalstoilta kerätyistä viesteistä keväällä 2007 ja 2012. On muistettava, että tuloksia voidaan peilata ja yleistää vain tutkimusaineistona olleeseen kohdejoukkoon.

 

12 varastossa

Lisätiedot