Understanding the framing of issues in multi-actor arenas

5,00 

Power relations in the human rights debate
Meriläinen, Niina
978-951-39-5956-2; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (238)
2014

Niina Meriläinen tarkastelee monitieteisessä artikkeliväitöskirjassaan kehystämisen strategista käyttämistä asia-areenojen ihmisoikeuskeskusteluissa ja päätöksenteossa, joihin osallistuu useita eri toimijoita. Kehystämisellä tarkoitetaan prosessia, minkä aikana asioille, tapahtumille ja toimijoille luodaan konteksti. Tutkimus osoittaa miten toimijat, kuten Amnesty International, Human Rights Watch ja Euroopan Parlamentti, tekevät valikoivasti asioista tärkeitä ja luovat erilaisia kausaalisuhteita asioiden, tapahtumien ja toimijoiden välille käyttämällä strategista kehystämistä. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään toimijoiden muodostamiin verkostoihin ja niiden valtasuhteisiin sekä siihen, kuinka kehystämistä käytetään valtasuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Työssään Meriläinen yhdistää viestintätieteet, valtio-opin ja ihmisoikeustutkimuksen sekä luo uusia monitieteisiä käsitteitä ihmisoikeuskontekstiin. Hän tuo myös tuoretta monitieteistä ymmärrystä siihen, miten kansalaisjärjestöt, hallitukset, voittoa tavoittelevat yritykset ja kansainväliset organisaatiot YK ja EU tekevät samanaikaisia strategisia valintoja kehystämisessä sekä reagoidessaan ja ennakoidessaan toisten toimijoiden strategisia valintoja julkisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi väitöskirja osoittaa, että keskustelujen ja päätöksenteon aikana ei konsensusta kehyksistä tai kausaalisuhteista ole aina löydettävissä.

Ihmisoikeudet nähdään tärkeinä ja universaaleina, mutta todellisuudessa vallankäytöllä on suora vaikutus ihmisoikeuskeskusteluun ja päätöksentekoon. Tämä vaikuttaa siihen, mitä ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja mitkä jätetään huomiotta.

- Asia-areenoiden useat toimijat hyödyntävät agendojen asettelu- ja kehystämisprosesseja, jotka ovat valikoivia ja vaikuttavat suoraan valtasuhteisiin. Tämä vaikuttaa siihen, miten ja millaisista ilmioikeuksista keskustellaan, ketkä keskustelevat ja miten poliittiset päätökset kehystetään, Meriläinen kertoo.

- Toimijat hyödyntävät näitä strategioita silloin, kun he muodostavat ja ylläpitävät valtasuhteita verkostoissa. Jotta toimijoiden valintoja kausaalisuhteista ja kehyksistä sekä päätöksenteon valikoivuutta voidaan arvioida, tulisi näitä prosesseja avata ja ymmärtää ihmisoikeuskeskusteluissa ja päätöksenteossa. Aihepiirin monitieteinen ymmärrys on tällä hetkellä puutteellista, Meriläinen toteaa.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset yhdistyvät käsitteellisessä mallissa, joka kuvastaa kehystämisen ja vallankäytön prosesseja ennen päätöksentekoa. Avaamalla ihmisoikeuskeskusteluja monitieteisesti voidaan niiden valikoivaa luonnetta selventää. Läpinäkyvyys lisää kaikkien toimijoiden mahdollisuutta osallistua keskusteluihin ja päätöksentekoon, mikä edesauttaa ihmisoikeuskysymyksien ongelmien ratkaisua.

 

11 varastossa

Lisätiedot