Understanding family shareholders in family firms

5,00 

An exploration of the role of family dynamics in the development of family shareholders' behaviours
Lopez-Vergara, Maria Piedad
978-951-39-5467-3; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (139)
2013

Yksi perheyrityksen tärkeimmistä sidosryhmistä ovat perheeseen kuuluvat osakkeenomistajat. Heidän tunteensa, käyttäytymisensä ja toimintansa perheyritystä kohtaan vaikuttavat yrityksen menestykseen, pitkän aikavälin visioon ja suorituskykyyn.

Vaikka perheeseen kuuluvilla osakkeenomistajilla on vaikutusta yritykseen, heidän käyttäytymistään perheyrityskontekstissa on tutkittu melko vähän. Maria López-Vergaran väitöstutkimuksen tavoitteena oli saada käsitys perheeseen kuuluvien osakkeenomistajien käyttäytymisestä perheyrityksissä ja ymmärtää, kuinka perhedynamiikka on yhteydessä siihen. Tutkimusaineisto kerättiin tapaustutkimuksena ja syvähaastatteluina perheyritysten perheosakkeenomistajilta Suomessa ja Kolumbiassa.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan perheeseen kuuluvien osakkeenomistajien käytökseen vaikuttaa perheen dynamiikka. Tärkeitä näkökohtia olivat

  • yhteinen perhettä ja omistajuutta koskeva visio
  • ulkoiset, motivaation kannalta haitalliset tekijät, kuten ristiriidat työssä, arviointi- ja palkitsemisperiaatteiden epäselvyys sekä hankaluudet tasapainottaa perhe-elämää ja työtä
  • sisäiset ja aineettomat motivaatiotekijät, kuten kasvun tavoittelu ja perheen sisäinen vuorovaikutus
  • kotikasvatus ja kotoa saadut esimerkit perheenjäsenten välillä
  • mahdollisuuksien luonti, henkinen kasvu ja ammatissa kehittyminen
  • luovuus ja uudet ideat koskien perheyritystä sekä
  • ns. sosioekonomisen varallisuuden viisi ulottuvuutta.

López-Vergaran tutkimus nostaa esiin niitä perheeseen kuuluvien osakkeenomistajien käyttäytymistapoja, joihin perhedynamiikka on yhteydessä. Tällaisia ovat tasapainon ja harmonian tavoittelu, osallistuminen yrityksen johtamiseen tai hallitustyöskentelyyn sekä omistetun kohteen kontrolli, kohteen läheinen tunteminen ja kohteen hyväksi tehdyt uhraukset. Nämä yhdessä ja erikseen vahvistavat psykologista omistajuuden tunnetta.

Viestintä ja vuorovaikutus perheenjäsenten välillä tärkeää

Keskeisimmät havainnot osoittavat, että perheosakkeenomistajien käyttäytyminen rakentuu perhedynamiikasta.

- Perhedynamiikan voidaan ajatella olevan tärkeä tunnusmerkki perheen kulttuurissa. Kaikki perheosakkeenomistajat eivät ole samanlaisia, vaan jokainen heistä edistää perheyritystä omalla tavallaan, ja he voivat käyttäytyä hyvinkin eri tavoin johtuen erilaisesta perhedynamiikasta, López-Vergara toteaa.

Väitöskirjassa nousi esiin tärkeitä havaintoja perheyrittäjyydestä. López-Vergaran mukaan on tarpeellista ymmärtää perhedynamiikkaa ja sitä, kuinka perheen osakkeenomistajien välinen vuorovaikutus edistää heidän käyttäytymistään yritystä kohtaan.

- Kullakin perheosakkeenomistajalla on omat tunnuspiirteensä ja motivaationsa käyttäytyä tietyllä tavalla suhteessa perheyritykseen, López-Vergara kertoo.

- Lisäksi perheyrityksissä tulisi lisätä avoimuutta mahdollisuuksien luomiselle ja oppimiselle sekä antaa aikaa ja energiaa liiketoimintaan ja sen ohjaukseen. Nämä mahdollisuudet auttaisivat parantamaan vuorovaikutusta perheosakkeenomistajien välillä sekä lisäisivät myönteistä käyttäytymistä yritystä kohtaan. Samoin uudet mahdollisuudet raivaavat tilaa seuraavan sukupolven mukaantulolle ja toiminnalle. Jatkotutkimusten tulisi keskittyä tutkimaan sitä, miten perhedynamiikkaa voisi edistää.

 

11 varastossa

Lisätiedot