Understanding change management through the psychological ownership framework

5,00 

Examination of antecedents of successful change
Luoma, Jenni J. M.
978-951-39-6128-2; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (156)
2015

Elämme maailmassa, jossa muutos on pysyvä olotila. Organisaatiot ovat pakotettuja reagoimaan ulkoisiin haasteisiin tehokkaasti voidakseen menestyä. Ulkoinen muutos edellyttää aina myös sisäistä muutosta. Tilanne on paradoksaalinen: muutosten ennakointi on yhä vaikeampaa ja silti niihin tulisi reagoida entistä nopeammin. Organisaatioiden muutosjohtamisen kyky nähdään keskeisenä tekijänä organisaation kilpailuasemalle ja eloonjäämiselle. Muutosjohtamisen tulokset eivät kuitenkaan ole rohkaisevia - noin kaksi kolmesta organisaatiomuutoksesta epäonnistuu.

Jenni Luoma tutki muutosjohtamista, erityisesti muutoksessa onnistumista ennakoivia tekijöitä. Luoma nostaa onnistuneen muutoksen avaimiksi psykologisen omistajuuden viitekehyksen tuntemisen ja positiivisen muutosjohtamisen välineen käytön. Psykologinen omistajuus on mielentila, jossa yksilö tuntee omistajuuden kohteen tai sen osan olevan ”hänen” (”Se on minun!”). Psykologisen omistajuuden ydin on omistajuuden tunne ja psykologinen sitoutuminen kohteeseen. Tutkimustulokset osoittavat myös positiivisen organisaatiokäyttäytymisen vahvistavan psykologisen omistajuuden kehittymistä. Tässä tutkimuksessa positiivisen organisaatiokäyttäytymisen välineenä käytettiin Appreciative Inquirya. Se on positiivinen lähestymistapa muutokseen, kiinnittyen yksilöiden ja ryhmien vahvuuksiin, tarpeisiin, odotuksiin sekä unelmiin. Näin vaikutetaan mm. motivaatioon ja sitoutumiseen.

Luoma tutki muutosta, joka suunniteltiin ja toteutettiin globaalisti tuotteita eri teollisuudenaloille valmistavassa yrityksessä. Luoma havaitsi että ymmärrys psykologisen omistajuuden viitekehyksestä lisää myös ymmärrystä muutoksen johtamisesta erityisesti muutoksen onnistumista ennakoivien tekijöiden osalta.

Muutoksessa onnistumista ennakoivat tekijät - kommunikointi, selkeä visio, osallistuminen, muutoksessa edistymisen osoittaminen - luovat psykologisen omistajuuden motiiveille mahdollisuuden tyydyttyä, Luoma korostaa.

Samoin reitit, joissa psykologinen omistajuus ilmenee, yhdistyivät analyysissä muutoksessa menestymistä ennakoiviin tekijöihin. Näin syntyvillä psykologisen omistajuuden tunteilla organisaation tulevaisuuden tilaa kohtaan on monia mahdollisia positiivisia seurauksia. Näitä ovat mm. muutoksessa onnistuminen yksilön, yhteisön ja organisaation tasolla, organisaatioon sitoutuminen, organisaatioon identifioituminen, koettu vastuullisuus, työssä suoriutuminen, organisaation suoriutuminen (kasvu), organisaatiota huolehtiva ja suojeleva käyttäytyminen ja tiedon jakaminen. Tutkimuksen tulokset osoittavat lisäksi että muutoksessa psykologisen omistajuuden tunteet tuovat vastuun ja velvollisuuden omistajuuden kohdetta kohtaan.

Luoman tutkimuksen perusteella psykologinen omistajuus tuo ymmärrystä siihen, miksi tietyt ennakoivat tekijät ovat merkittäviä muutoksessa onnistumiselle. Tutkimus tuo teoreettisia ja käytännöllisiä välineitä muutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen muutoksessa onnistumiseksi.

 

8 varastossa

Lisätiedot