Työn eetos, vapaus, onnellisuus

5,00 

Perheyrittäjien arvojen kuvauksen rakentuminen eräiden suomalaisten lehtien reportaaseissa
Tolonen-Kytölä, Tuija
978-951-39-5734-6; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (150)
2014

Tuija Tolonen-Kytölän väitöstutkimus käsittelee perheyrittäjien arvoja suomalaislehtien reportaasiteksteissä. Tutkimuskohteena oleva yrittäjyys, yhteiskunnallisen arvokeskustelun tarve sekä medioiden valta ja vastuu arvojen ohjaajana tekevät tutkimuksesta ajankohtaisen.

Perheyrittäjät kuvataan tutkimuksen mukaan mediateksteissä sukua ja perhettä arvostavina, terveitä elämäntapoja kunnioittavina ja työkeskeisinä. Vapaus ja mahdollisuus itsenäisiin ratkaisuihin työssä korostuvat, ja työ näyttäytyy sekä elämäntapana että itsensä toteuttamisen välineenä. Pyrkimys jatkaa suvun perinteitä sekä ottaa huomioon perheen ja muun lähipiirin tarpeet tuodaan reportaaseissa esille yrittäjien arvovalintoja ja elämänratkaisuja määrittävinä taustatekijöinä.

Lähimmäisen kunnioittamisen periaate kuvataan yleisestikin aineistona olevissa lehtiteksteissä onnellisuutta lisäävänä asiana. Perheyrittäjien onnellisuus koostuu reportaasitekstien perheyrittäjäkuvauksissa myös muun muassa fyysisestä hyvinvoinnista, harrastuksista, esteettisten arvojen huomioimisesta sekä riittävästä toimeentulosta.

Työn monenlainen merkitys

Tutkimusaineiston lehtireportaaseissa perheyrittäjien työ näyttäytyy fyysisesti ja psyykkisesti vaativana, mutta myös elämään runsaasti sisältöä tuovana osa-alueena. Työ merkitsee perheyrittäjille muutakin kuin perusturvaa ja taloudellista toimeentuloa. Työ on tutkimuksessa mukana olleissa lehtireportaaseissa perheyrittäjille elämäntapa, jonka kautta voi järjestää lisää aikaa lapsille ja perheelle sekä organisoida ajankäyttöä. Yrittäjyyden kautta voi saavuttaa myös taloudellista menestystä, mutta materialistiset arvot eivät ole teksteissä kuvattujen henkilöiden maailmassa keskeisin syy ryhtyä yrittäjäksi.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella paitsi lehtitekstien tuottamaa kuvaa perheyrittäjien arvoista, myös sitä, millä keinoin aineistona olevat reportaasitekstit merkityksiä rakentavat - niin tekstuaalisesti kuin visuaalisestikin. Tutkimuksen peruslähestymistapa on kielitieteellinen, ja se lukeutuu kriittisen diskurssianalyysin sekä tekstilajitutkimuksen traditioon. Tutkimuksen kohteena on kauppatieteen alaan kuuluva perheyrittäjyys, ja yrittäjät muodostavatkin analysoitavan reportaasiaineiston sosiaalisen kontekstin.

Media arvojen välittäjänä

Tutkimuksessa analysoidaan reportaasityylisten juttujen sisältöä neljästä erityyppisestä lehdestä, jotka ovat Keskipohjanmaa, Tekniikka ja talous, Vauva sekä Talouselämä. Analysoitavia reportaaseja on yhteensä sata, joiden joukossa on vertailun mahdollistamiseksi sekä yrittäjiä että ei-yrittäjiä kuvaavia tekstejä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa vallitsee tällä hetkellä tarve arvokeskustelulle, jossa olennainen rooli on medialla. Tutkimus pyrkiikin nostamaan esiin sitä, millaiset arvot yhteiskunnassa tulevat esille mediatekstien välittäminä. Tutkimuksessa sovellettu diskurssianalyysi on yksi tapa tarkastella mediasisältöjen arvovaikuttavuutta, ja se on sovellettavissa myös muihin aineistoihin. Muun muassa erilaisten kohderyhmien arvot sekä yleinen arvokeskustelun kehitys ovat mahdollisia jatkotutkimuskohteita.

 

10 varastossa

Lisätiedot