Työelämä, täältä tullaan – kielitaitoisina ja itseohjautuvina

5,00 

Tutkimus opiskelijoista monimuotoisesti toteutetulla englannin opintojaksolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
Siekkinen, Hellä
978-951-39-7199-1; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (333)
2017

Tutkimuksessa oli kolme osa-aluetta. Oppimistulokset, eli kuinka paljon englantia opintojaksolla opitaan, oli näistä ensimmäinen. Siekkinen vertaili erityisesti lukiopohjaisten, ylioppilastutkinnon suorittaneiden sekä peruskoulupohjaisten, toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden oppimistuloksia. Toisena osa-alueena oli itseohjautuvuus ja sen muuttuminen opintojaksolla. Opiskelijoiden ja opettajien kokemuksien ja mielipiteiden kartoittaminen opintojaksosta ja monimuoto-opetuksesta oli kolmantena osa-alueena.

Tutkimusalueita yhdisti monimuoto-opetus, joka tarkoitti opintojakson jakautumista puoliksi lähiopetukseen ryhmässä ja omatoimiseen, itsenäiseen opiskeluun. Monimuoto-opetusta on tutkittu varsin vähän kieltenopetuksessa, vaikka se yleisesti lisää opiskelijoiden itseohjautuvuutta heille tulevan vastuunottamisen vuoksi.

Englannin kielitaitokoe osoitti, että sekä lukiopohjaisen että ammatillisen taustakoulutuksen omaavien kielitaito parani tilastollisesti merkittävästi, mutta selkeä ero heidän välillään säilyi. Ammatillisen pohjakoulutuksen omaavien miesten itseohjautuvuus kasvoi merkitsevästi. Siekkinen jakoi itseohjautuvuuden neljään ulottuvuuteen, joista eniten kasvua tapahtui ”Opiskelun kokeminen innostavana ja luovuus” -ulottuvuudessa.

- Tämä on huomionarvoinen tulos, koska oppimisen innostavana kokevat toteuttavat elinikäisen oppimisen periaatetta. Luovuus on tärkeä ominaisuus työelämässäkin, sillä luova työntekijä löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja, Siekkinen kertoo.

Enemmistö opiskelijoista oli sitä mieltä, että monimuoto-opetus sopii englannin opiskeluun edellyttäen, että opiskelijat ovat motivoituneita ja vastuuntuntoisia. Suullisen kielitaidon kehityksen edellyttämää kasvokkain tapahtuvaa inhimillistä kontaktia korostettiin. Opettajat toivat esiin samanlaisia näkemyksiä.

Englannin vahvistava opintojakso amk-opintojen alussa on tärkeä sitä tarvitseville. Ilmaisutaitojen vahvistaminen kontaktitunneilla ja kirjalliset tehtävät etätunneilla tekevät siitä toimivan kokonaisuuden. Myös opintojaksolta saatava kehittävä ja kannustava palaute on tärkeää oppimiselle.

- Itseohjautuvuuden edistäminen on tavoite, joka saavutetaan oppijakeskeisillä menetelmillä ja reflektiotaitoja systemaattisesti kehittämällä. Opettajan, ryhmän ja myönteisen oppimisilmapiirin tärkeys on suuri, samoin kuin epäonnistumisen ja virheiden salliminen sekä luovuuden vapauttaminen, Siekkinen sanoo.

 

14 varastossa

Lisätiedot