Tutkimuksellisuudesta innostusta alakoulujen kemian opetukseen

5,00 

Kehittämistutkimus osallistavan luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä
Rukajärvi-Saarela, Maija
978-951-39-6393-4; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (539)
2015

Nuorten mielenkiinto luonnontieteellisiä ja teknisiä aloja kohtaan on heikkoa ja alan opiskelupaikat jäävät osin täyttämättä. Luokanopettajat ovat avainasemassa lasten innostuksen herättämisessä ja kemian tietojen sekä taitojen kasvun tukemisessa alakouluissa. Luokanopettajien tueksi Maija Rukajärvi-Saarela kehitti väitöstutkimuksessaan osallistavan ja tutkimuksellista lähestymistapaa korostavan koulutusmallin, joka tarjoaa sekä menetelmällisiä että sisällöllisiä työkaluja kemian opetukseen.

Väitöstutkimuksessa kehitetyn koulutusmallin myötä luokanopettajien kemiaa kohtaan tuntema pelko ja epävarmuus hälvenevät. Koulutusmalli selkeästi lisää opettajien motivaatiota ja innostusta kemian opettamista kohtaan ja tuottaa kemian opetustyössä tarvittavaa sekä tiedollista että taidollista osaamista.

Peruskoulun alaluokat ovat kriittistä aikaa saada lasten kiinnostus luonnontieteisiin heräämään. Silloin luodaan tiedollinen ja taidollinen perusta luonnontieteiden opiskeluun. Siksi alakouluvaiheessa kemian opiskelun on oltava mielenkiintoista ja innostavaa, ja sen on kyettävä herättämään uteliaisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan.

Turvallinen ja aito oppimisympäristö lisää innostusta

Kehittämistutkimuksen tuloksena syntyneessä koulutusmallissa korostetaan kemian opiskelua käytännössä. Keskiössä on tutkimuksellisten ja kokeellisten harjoitusten tekeminen ja niiden ohjaus. Työtavat ovat oppijakeskeisiä ja työ tapahtuu pienryhmissä. Workshop-tyyppisen koulutuksen sijaan tällainen aito oppimisympäristö, jossa myös oppilaat ovat osa-aikaisesti läsnä, lisää opettajaopiskelijoiden innostusta ja on heidän mielestään turvallinen tapa harjoitella tutkimuksellisuutta sekä sen ohjausta.

Opettaja voi työskentelynsä aikana pohtia kollegansa kanssa mm. omaa muuttunutta roolia opettajana ja ohjaajana. Samoin koulutettavat opettajat voivat reflektoida tapahtumia myös päiväkirjoissaan. Keskeiseen rooliin nousevat yhteisöllisyys ja yhteiset pohdinnat sekä koulutettavien itsereflektointi.

 

2 varastossa

Lisätiedot