Towards dialogic teaching in science

5,00 

Challenging classroom realities through teacher education
Lehesvuori, Sami
978-951-39-5151-1; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (465)
2013

Sami Lehesvuori selvittää väitöskirjassaan, miten eri näkökulmia huomioonottavat eli dialogiset lähestymistavat ilmenevät luonnontieteiden oppitunneilla. Samalla hän tarkastelee, miten opettajan puheeseen liittyvä kurssi vaikuttaa luonnontieteiden opettajaharjoittelijoiden näkemyksiin ja opetukseen. Vaikka luonnontieteiden opetuksessa turvaudutaan edelleen pääasiassa luennoiviin ja arvioiviin vuorovaikutuksen muotoihin, opettajaharjoittelijat pystyivät soveltamaan opetuksessaan myös dialogisia lähestymistapoja.

Lehesvuoren tutkimuksen mukaan luokkahuoneissa nykyisin vallitseva yksipuolinen ja luennoiva auktoritatiivinen vuorovaikutuskulttuuri on haastettavissa. Opettajaharjoittelijat omaksuivat dialogisen lähestymistavan osaksi luonnontieteiden opetusta opetusharjoittelun aikana.

- Opettajaharjoittelijat totesivat, että kurssilla oli vaikutusta heidän käsityksiinsä luonnontieteiden opettamisesta. Esille tuoduista haasteista huolimatta he onnistuvat myös soveltamaan oppilaiden kokemuksia ja näkemyksiä huomioivia lähestymistapoja opetuksessaan, tiivistää Lehesvuori.

Oppilaslähtöisempien lähestymistapojen esille tuominen ja konkreettinen harjoitteleminen on tärkeä keino monipuolistaa kentällä vallitsevaa yksipuolista luokkahuonevuorovaikutusta. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus edistää merkityksellistä oppimista.

Sosiaalisten, ja erityisesti vastavuoroisten vuorovaikutustaitojen, omaksuminen on erittäin tärkeää ajatellen elinikäistä oppimista ja tulevaisuuden haasteita työelämässä. Dialogisen lähestymistavan sisältävät lähestymistavat tukevat kriittisten ajattelijoiden koulutusta nyky-yhteiskuntaa varten, jossa tiedonhaku ja tiedon muistaminen eivät ole enää ongelma. Sen sijaan oleellisempaa on tiedon kriittinen ja yhteisöllinen tarkastelu.

Tutkimuksessa esitetyt ideat vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittämisestä ovat sovellettavissa sekä koulutus- että työyhteisöissä.

Tutkimuksessa kerättiin videoaineistoa sekä koulussa työskentelevien opettajien että opetusharjoittelijoiden tunneilta. Videoaineisto sisältää 25 opettajan ja 28 opetusharjoittelijan oppitunteja. Videoiden lisäksi opettajaharjoittelijoita myös haastateltiin heille erityisesti suunnitellun kurssin aikana.

 

7 varastossa

Lisätiedot