To approach or to avoid?

5,00 

Emotional picture viewing effects on reflexive responses in humans
Karla, Suvi
978-951-39-6106-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (519)
2015

Väitöstutkimuksessaan Karla tarkasteli motivationaalisen virittymisteorian yleistettävyyttä muihinkin kuin pelkästään refleksiivisiin käyttäytymisreaktioihin. Motivationaalisen virittymisteorian mukaan emotionaalinen tila vaikuttaa siihen mihin tarkkaavaisuutemme kohdistuu ärsykkeitä pursuavassa ympäristössämme ja valmistaa meitä toimimaan suotuisella tavalla. Miellyttäviä asioita pyrimme lähestymään ja epämiellyttäviä välttämään.

Karlan tulokset tukevat motivationaalista virittymisteoriaa. Kaikissa osatutkimuksissa epämiellyttävä emootiotila näytti voimistavan refleksiivisiä reaktioita. Sen sijaan esimerkiksi itse tuotettuihin reaktioihin ei emootiotilalla näyttänyt olevan vaikutusta, mutta sähköisesti aiheutetut motoriset käyttäytymisreaktiot voimistuivat epämiellyttävän emootiotilan aikana siinä missä refleksiiviset reaktiotkin.

Karlan mielestä emootioiden vaikutus ihmiseen ei ole yksinkertaista, sillä muokkaamme käyttäytymistämme jatkuvasti. Vaikka emootiot herättävät meissä vahvan motivaation lähestyä tai välttää, pystymme myös tukahduttamaan nuo toiminnot. Emotionaalisissa tilanteissa meitä ohjaavat biologian lisäksi myös kulttuuriset tekijät, sosiaaliset normit ja opitut kokemukset. Prosessoimme ympäristön emotionaalisia signaaleja laajasti ja hyvin pitkälti tiedostamattomasti.

Karlan tutkimuksen mukaan näyttäisi, että emotionaalinen tila - etenkin epämiellyttävä emootiotila - ohjaa tarkkaavaisuuttamme ja toimintaamme refleksiivisellä tasolla. Tämä tapahtuu silloin, kun emme itse aktiivisesti havaitse tai tietoisesti kontrolloi käyttäytymistämme. Lajikehityksellisesti ajatellen tämä on järkevää: meissä on hyvin nopea sisäinen systeemi, joka ilman vaivalloista kognitiivista arviointia valmistaa meitä välttämään haitallisia asioita.

Tutkimuksessa nousi esiin kaksi asiaa, jotka vaikuttavat siihen muokkaako emootiotila käyttäytymistämme: ärsykkeen ja reaktion välinen aika ja toiminnan suunta. Mitä nopeammin toimintaa vaaditaan, sitä vahvemmin emootiot ohjaavat meitä ja valmistavat meitä toimimaan motorisella tasolla. Ajan kasvaessa pystymme itse tekemään kokonaisvaltaisemman arvion tilanteesta ja ohjaamaan toimintaamme. Lisäksi emootiotila ohjaa käyttäytymistä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista suunnata johonkin - jotain miellyttävää on tarkoitus lähestyä tai epämiellyttävää välttää.

 

9 varastossa

Lisätiedot