Third party in workplace conflicts

5,00 

The mediator's conflict management and intercultural competences
Laukkala, Janne
978-951-39-6330-9; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (162)
2015

Janne Laukkala tutki työpaikkakonfliktien sovittelijoiden osaamista monikulttuurisessa työyhteisössä. Konfliktien koetaan vaarantavan työpaikan henkeä ja tehokkuutta. Ammattimaisesti hallittuna ne voivat kuitenkin olla hyödyllisiä. Toiminta tehostuu, uusia ideoita syntyy ja työpaikan ilmapiiri puhdistuu, jos tilanteet hoidetaan hyvin. Onnistunut käsittely monipuolistaa ajattelua, jolloin osapuolet oppivat arvioimaan kriittisesti erilaisia näkökantoja.

Laukkala kehitti väitöskirjassaan mallin sovittelijan keskeisistä osaamisalueista. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan monipuolisesti sovitteluprosessia ja tuotetaan menetelmä sovittelijan toimintatyyliin arviointiin. Tutkimuksessa on haastateltu akkreditoituja alansa johtavia sovittelijoita Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Kohderyhmään kuuluvat sovittelijat, tutkijat ja henkilöstöasiantuntijat, joiden tehtävänkuvaan sisältyy työpaikkakonfliktien hallinta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sovittelijat ovat osaamiseltaan joko tehtävä- tai ihmissuhdeorientoituneita. Toisin sanoen he keskittyvät joko ongelmatilanteen ratkaisuun tai kehittämään osapuolten välisiä ihmissuhteita. Sovittelijan elämänkokemus, oman sovittelutyylin reflektio, vertaistuki ja sovittelijan henkinen hyvinvointi tukevat sovittelutyössä onnistumista.

Laukkalan mukaan työpaikkakonfliktien hoidossa on usein hyödyllistä käyttää ulkopuolisia sovittelijoita. Monikulttuurisessa työyhteisössä konfliktiherkkyys lisääntyy, minkä vuoksi kulttuurienvälinen osaaminen on tärkeää. Vaikka alalla on standardeja sovittelukäytäntöjä varten, Laukkala väittää, että kokeneet organisaation sovittelijat muokkaavat standardeista ja akkreditoinneista huolimatta itselleen sopivan työkalupakin. Jotkut kuitenkin pitäytyvät standardiprosessissa riippumatta tilanteen luonteesta ja osapuolista.

Kulttuurienvälisissä ongelmatilanteissa sovittelijat voivat aktiivisesti hankkia tietoa kulttuurin vaikutuksesta kyseiseen konfliktiin ja muokata käyttäytymistään sen perusteella. Sovittelijat voivat myös ratkaista kulttuurienväliset haasteet intuitiolla ja aiemman kokemuksen varassa tai vaihtoehtoisesti hyödyntää ”kulttuurineutraaleja” prosesseja varmistaakseen puolueettoman sovittelun. Joskus sovittelija sivuuttaa kulttuurienvälisen osaamisen merkityksen kokonaan. Tällöin hän ei koe kulttuurilla olevan merkitystä konfliktin syntyyn tai sen ratkaisuun.

Liian vähäinen määrä konflikteja voi johtaa työpaikan pysähtyneisyyteen. Silloin asioiden kriittinen tarkastelu vaarantuu. Liian monet konfliktit puolestaan aiheuttavat epätietoisuutta työntekijöiden keskuudessa, vähentävät työtehoa, lisäävät poissaoloja ja johtavat työyhteisön leiriytymiseen tai jopa hajoamiseen.

- Työpaikkojen on löydettävä tasapaino. Konfliktien positiivinen energia on osattava ottaa hyödyksi ja negatiivisia vaikutuksia ei tule lakaista maton alle. Ammattitaitoinen ulkopuolinen sovittelija on hyvä tuki ongelmatilanteessa, Laukkala tiivistää.

 

6 varastossa

Lisätiedot