The work-family interface and its correlates

5,00 

Integrating variable and person oriented approaches
Moazami-Goodarzi, Ali
978-951-39-7235-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (598)
2017

Tutkimuksen päätavoitteena oli lisätä ymmärrystä työn ja perheen välisestä vuorovaikutuksesta Suomessa. Käsite viittaa siihen, missä määrin kokemukset yhdellä elämän alueella siirtyvät ja vaikuttavat toiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti, millaiset tekijät ennakoivat laadultaan hyväksi koettua työn ja perheen välistä vuorovaikutusta ja mitä tästä vuorovaikutuksesta seuraa.

Tutkimuksessa oli kolme osa-aluetta. Ensimmäisen tulokset osoittivat kokonaisuudessaan, että työssä koettu tarmokkuus ja työstä perheeseen suuntautuva rikastavuus vaikuttavat toisiinsa positiivisesti, vastavuoroisesti ja pitkäkestoisesti.

- Organisaatiot saattaisivat hyötyä työntekijöidensä työssä koetun tarmokkuuden lisäämisestä, Moazami-Goodarzi sanoo.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa löydettiin työn ja perheen ”erillään pitäjät” ja ”yhteen nivojat” yliopistojen ja hoitoalan työntekijöiden aineistosta. Näiden lisäksi työntekijöille löytyi myös kolmas profiili, jossa yliopistotyöntekijät asettivat perheen etusijalle suhteessa työhön, kun taas hoitoalan työntekijät tekivät päinvastoin.

- Työtekijät, jotka pyrkivät yhdistämään työn ja perhe-elämän kokivat työn ja perheen välisen vuorovaikutuksen laadultaan myönteisempänä. Tämän vuoksi organisaatioissa olisi hyvä kehittää joustavia työn ja perhe-elämän yhdistämisen käytäntöjä erityisesti silloin, kun työntekijä on itse siihen halukas, Moazami-Goodarzi huomauttaa.

Tasapainottomuus aiheuttaa ongelmia

Kolmannessa osatutkimuksessa havaittiin, että tutkittavat jakautuivat työn ja perheen rikastavuuden ja ristiriidan kokemuksen suhteen neljään erilaiseen tasapainon tyyliin. Työn ja perheen välisen tasapainon puuttuminen ei yksinomaan heikennä työntekijän hyvinvointia, vaan voi ennakoida myös organisaatiotason seurauksia, kuten työpaikan vaihtoaikeita.

- Organisaatioiden kannattaisikin panostaa perhemyönteisyyteen eli järjestelyihin ja ilmapiiriin, jotka helpottavat työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamista, Moazami-Goodarzi toteaa.

Perhemyönteinen ilmapiiri voi myös kannustaa henkilöstöä käyttämään työn ja perheen yhteensovittamista tukevia järjestelmiä, kuten työaikajoustoja sekä perhevapaita suotuisan työn ja perheen välisen tasapainon saavuttamiseksi.

Työn ja perheen välisestä vuorovaikutuksesta tehtävät pitkittäistutkimukset ovat vielä suhteellisen harvinaisia. Tutkimus toteutettiin Suomessa, jossa monet perhemyönteiset järjestelyt ovat lakisääteisiä oikeuksia työssäkäyville vanhemmille. Pohjoismainen perhemyönteisyys saattaa osin selittää tutkimuksessa tehtyjä havaintoja.

 

15 varastossa

Lisätiedot