The trans-contextual model of motivation

5,00 

An integrated multi-theory model to explain the processes of motivational transfer across context
Hagger, Martin S.
978-951-39-5681-3; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (203)
2014

Hagger tutki väitöksessään sitä, edistääkö opettajien tuki koululiikunnassa oppilaiden motivaatiota liikkua myös koulun ulkopuolella vapaa-aikana. Lisäksi selvitettiin, johtaako lasten motivaatio vapaa-ajan liikuntaan myös tulevaisuudessa liikuntakäyttäytymiseen.

Tulokset osoittivat, että oppilaiden kokemus opettajan tuesta koululiikunnassa motivoi oppilaita liikkumaan myös koulun ulkopuolella. Lapsilla, jotka raportoivat olevansa sisäisesti motivoituneita liikkumaan vapaa-ajalla, oli myös vahvemmat aikomukset liikkua tulevaisuudessa ja osallistua myös fyysisesti aktiiviseen toimintaan tulevaisuudessa.

Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on havaittu motivaation siirtyminen koulukontekstista koulun ulkopuoliseen kontekstiin. Väitös avaa tärkeitä sovellusmahdollisuuksia kasvatuskäytäntöihin, koska työssä korostuu sisäisen liikuntamotivaation edistämisen merkitys koululiikunnassa. Tämän mukaan koululaiset todennäköisesti motivoituvat olemaan fyysisesti aktiivisia myös koulun ulkopuolella. Se saattaa vaikuttaa heidän elinikäiseen liikunta-aktiivisuuteensa ja terveyteensä.

Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on tärkeä keino, kun halutaan ylläpitää tasapainoa energiankäytössä ja estää liikalihavuuden kehittymistä. Tähän liittyen koululiikunta tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laaja joukko nuoria. Vain harvat tutkimukset ovat selvittäneet sosiaalipsykologisten tekijöiden roolia koululiikuntaan motivoitumisessa ja sitä, kääntyykö motivaatio fyysiseksi aktiivisuudeksi.

Hagger tutki väitöskirjassaan psyykkisiä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lasten motivaatioon ja aikomuksiin harrastaa liikuntaa. Erityisesti tarkasteltiin sitä, siirtyvätkö koululaisten uskomukset siitä, että liikunnanopettaja tukee sisäistä motivaatiota liikkua kouluympäristössä aktiiviseksi liikunnaksi myös koulun ulkopuolella. Lisäksi tutkittiin aikomuksia ja todellista liikunta-aktiivisuutta.

 

12 varastossa

Lisätiedot