The teacher as a source of educational support

5,00 

Exploring teacher-child interactions and teachers' pedagogical practices in Finnish preschool classrooms
Salminen, Jenni
978-951-39-5981-4; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (512)
2014

Jenni Salminen tarkasteli opettajan roolia lasten oppimisen ja kehityksen tukijana suomalaisissa kuusivuotiaiden lasten esiopetusryhmissä. Tutkimus tuo ajankohtaista tietoa esiopetuksen laadusta ja konkreettisia esimerkkejä opettajan roolista. Tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa ja käytännön vertailukohtia esiopetusryhmien opettajille, sekä lastentarhanopettajakoulutuksessa oleville opiskelijoille.

Tutkimuksessa havainnoitiin opettajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen sekä pedagogisen toiminnan laatua erityisesti opettajan toiminnan näkökulmasta. Havainnoinnit toteutettiin 49 esiopetusryhmässä kolmella eri paikkakunnalla, käyttäen kansainvälisiä havainnointimittareita. Suomalaisten esiopetusryhmien laatu oli korkeatasoista suurimmassa osassa havainnoiduista esiopetusryhmistä.

- Opettajien selkeä ja tavoitteellinen organisointikyky yhdistyneenä lämpimään ja sensitiiviseen, lapsen tarpeet huomioivaan vuorovaikutukseen, loivat opettajille hyvät mahdollisuudet myös lasten akateemisten (esim. kirjaimiin ja matemaattisiin peruskäsitteisiin tutustuminen sekä kiinnostuksen herättely näitä asioita kohtaan) ja sosiaalisten taitojen tukemiselle, Salminen kertoo.

Heikompitasoista laatua havaittiin muutamissa esiopetusryhmissä, joissa opettajien työkokemus oli usein vähäistä. Työkokemuksen merkitykseen on syytä kiinnittää huomiota jo opettajankoulutuksessa ja pohtia laajemmin kuinka opetusuran alkuvaiheessa olevia opettajia voidaan tukea. Tulokset osoittivat myös, että laadultaan korkeampitasoisissa esiopetusryhmissä havaittiin opettajien pedagogisen toiminnan olevan lapsilähtöisempää.

Vaikka tulokset osoittivat, että laatu oli havainnoiduissa esiopetusryhmissä suhteellisen korkeatasoista, oli esiopetusryhmien välillä suuria eroja positiivisen ja lasten aloitteet huomioon ottavan ilmapiirin luomisessa. Lasten intresseihin tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tulokset osoittivat myös tarvetta panostaa lasten kanssa käytävien keskustelujen määrään ja toiminnan kielelliseen mallintamiseen.

- Oikea-aikainen sosiaalinen ja akateeminen tuki yksittäisille lapsille tai lapsiryhmälle näyttäisi olevan sujuvan ja innostavan esiopetustuokion a ja o, ja opettajan pedagoginen sensitiivisyys keskeinen keino sen toteuttamiseen, Salminen tiivistää.

 

7 varastossa

Lisätiedot