The role of social work in disaster management in Finland

5,00 

Rapeli, Merja
978-951-39-7226-4; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (596)
2017

Rapelin mukaan sosiaalityön rooli ihmisten toipumisen edistämisessä ja kriisinsietokyvyn kasvattamisessa jää usein vähälle huomiolle. Muut turvallisuusviranomaiset ja sosiaalityöntekijät itse eivät riittävästi tunnista sosiaalityön merkitystä osana kriisinhallintaa.

Tutkimuksessa selvitettiin, mikä on sosiaalityön rooli häiriötilanteissa, kuten suuronnettomuuksissa, terroriteoissa ja luonnon ääri-ilmiöiden aikana Suomessa. Rooleina painottuvat yksilöiden ja perheiden kanssa tehtävä työ. Tämä onkin tärkeä toimi, koska kriisitilanteissa läheisten ja lähiyhteisön tuki on ihmisten selviytymisen ja toipumisen kannalta merkittävässä asemassa. Se ei kuitenkaan riitä.

- Parannettavaa on sosiaalityön hälytysjärjestelyissä, jotta annettava apu on oikea-aikaista. Parantamisen varaa on myös muun muassa sosiaalityön johdon tukemisessa ja väestölle tehtävässä verkkotiedotuksessa, Rapeli esittää.

Sosiaalipalveluista suuri osa tuotetaan yksityisellä sektorilla, jossa varautumista ei kuitenkaan ole huomioitu riittävän hyvin. Sosiaalityön tulisi myös linkittyä paremmin muihin turvallisuustoimijoihin, jotta katastrofisosiaalityön tehtävät selkiintyisivät yhteistyökumppaneille.

Suuret sosiaalitoimen alueet varautuneet häiriöihin pieniä paremmin

Tutkimuksessa havaittiin merkittäviä eroja suurten, väestöpohjaltaan yli 20 000 asukkaan alueiden, ja pienten sosiaalipalvelualueiden varautumisessa.

- Suuret alueet olivat varautuneet paremmin kuin pienet. Vain viidennes yksityisten sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluiden yksiköistä oli tehnyt valmius- tai jatkuvuudenhallintasuunnitelman, Rapeli kuvaa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen asumisyksiköiden valmiussuunnitelmat oli useammin liitetty osaksi kunnan sosiaalihuollon valmiussuunnitelmaa verrattuna päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tai lastensuojelun yksiköiden suunnitelmiin. Eri asiakasryhmät ovat häiriötilanteissa siten eriarvoisessa asemassa.

Sosiaalityön osaamista ja muiden turvallisuustoimijoiden linkittymistä voidaan parantaa koulutuksella ja yhteisillä harjoituksilla. Osana varautumista sosiaalityö voi parantaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Myös sote-rakennemuutoksen yhteydessä sosiaalipäivystysten organisoitumista selkeytetään. Tämä antaa sosiaalityöntekijöille mahdollisuuden kehittyä turvallisuusviranomaisina.

- Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien sitoutumista jatkuvuudenhallintaan sote-muutoksen yhteydessä tulisi kuitenkin parantaa, Rapeli esittää.

Tutkimuksen aineistona olivat kuntien sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat ja yksityisille sosiaalipalveluiden tuottajille tehty kysely varautumisesta vuoden 2013 joulun ajan myrskytilanteiden jälkeen. Lisäksi systemaattisella kirjallisuuskatsauksella selvitettiin katastrofisosiaalityön roolia kansainvälisesti.

 

5 varastossa

Lisätiedot