The role of ethical organizational culture in preventing sickness absence and turnover …

5,00 

The role of ethical organizational culture in preventing sickness absence and turnover in organizations

Kangas, Maiju
978-951-39-6839-7; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (567)
2016

Johtajat pysyvät todennäköisemmin organisaatioissa, joissa vaalitaan eettisiä arvoja. Tämä selvisi Maiju Kankaan väitöskirjatutkimuksessa, jossa seurattiin yli 900 johtajaa neljän vuoden ajan.

- Johtajien tärkeän tietotaidon menettäminen arvoristiriitojen tai epäeettisten toimintatapojen vuoksi on menetys organisaatiolle. Panostamalla yhä enemmän eettisen yrityskulttuurin rakentamiseen yritykset pystyisivät välttämään ei-toivottuja johtajavaihdoksia, Kangas sanoo.

Johtajat lähtevät työpaikastaan viidestä syystä: tyytymättömyydestä työhön tai organisaatioon (arvokonfliktit), alentuneen motivaation tai työhyvinvoinnin vuoksi, irtisanomisen seurauksena, organisaatiomuutoksen vuoksi tai edistääkseen urakehitystään. Työpaikanvaihtajien ryhmä ei siis ole yhtenäinen. Tutkimus osoitti selkeästi, että heikompi eettinen kulttuuri on yhteydessä voimakkaammin tiettyihin työpaikanvaihdon syihin, kuten organisaatioon tyytymättömyyteen tai vähentyneeseen motivaatioon ja työhyvinvointiin.

- ”Oman toimintatavan sopimattomuus ylimpään johtoon ja arvoihin”­­­­­­, ” tyytymättömyys yrityksen korkeimman johdon toimintaan”, ” tyytymättömyys yhtiön strategiaan ja arvoihin” - tässä tyypillisiä vastauksia, joita johtajat kertoivat työpaikanvaihtojensa syiksi, Kangas tiivistää. Erityisesti ylimmän johdon ja esimiesten oma esimerkillinen toiminta, mahdollisuus keskustella eettisesti pulmallisista tilanteista sekä eettisestä toiminnasta palkitseminen ja epäeettisestä käytöksestä rankaiseminen paljastuivat keskeisiksi tekijöiksi työpaikanvaihtojen ehkäisemisessä.

Eettisyyden vaaliminen yhteydessä vähäisempiin sairauspoissaoloihin

Kangas havaitsi myös, että eettinen organisaatiokulttuuri kytkeytyy vähäisempiin sairauspoissaolomääriin organisaatiotasolla. Hyveistä erityisesti esimiehen ja johdon eettisesti esimerkillinen toiminta sekä vahva keskustelukulttuuri olivat yhteydessä vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Yritykset voisivatkin alentaa sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia, kuten sijaisten palkkaaminen ja uusien osaajien rekrytointi, nojaamalla vahvaan arvojohtamiseen ja panostamalla eettisten toimintatapojen kehittämiseen.

Toisaalta organisaatioissa, joissa eettisiä hyveitä ei vaalita, pitkän aikavälin työn kuormitus ja työn vaatimukset voivat johtaa sairauspoissaoloihin ja siten myös suurempiin kustannuksiin organisaatiolle. Eettisen organisaatiokulttuurin vahvuuksien ja kehittämisalueiden paikantaminen organisaatiokohtaisesti on tärkeää käytännön tason muutosten edistämiseksi. Tässä selvitystyössä toimiva väline on työpaikan eettisen kulttuurin tutkimiseen käytettävä Corporate Ethical Virtues -kysely (CEV), jonka havaittiin soveltuvan hyvin kyselymenetelmäksi suomalaisissa organisaatioissa.

Kyselytutkimuksen kohteena olivat keskisuuren kaupunkiorganisaation ja insinöörivaltaisen suunnittelutoimiston henkilöstöt. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin seurantatutkimusta, johon osallistui yli 900 eri toimialoilla työskentelevää suomalaista johtajaa, joiden työpaikan vaihtoja seurattiin neljän vuoden ajan.

 

9 varastossa

Lisätiedot