The quality and development of the leader-follower relationship and psychological capital

5,00 

A longitudinal case study in a higher education context
Norvapalo, Kare
978-951-39-5605-9; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (144)
2014

Norvapalon pitkittäisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimies-alaissuhteen ja psykologisen pääoman laatua ja näiden kehittymistä erityisesti alaisen näkökulmasta. Psykologisella pääomalla tarkoitetaan muun muassa työntekijän itseluottamuksen, kehityshalukkuuden ja tavoitteellisuuden kasvua tehtävien myötä.

Tutkimustulokset osoittivat, että toimiva esimies-alaissuhde ja henkilöstön myönteinen suhtautuminen työhönsä tukevat myönteisellä tavalla vuorovaikutuksellista johtajuutta, avointa keskustelukulttuuria, työyhteisön toimivuutta sekä organisaation tavoitteellisuutta ja sen jatkuvaa kehittymistä.

Väitöstyössä tutkittiin myös esimies-alaissuhteen ja psykologisen pääoman välistä suhdetta. Lisäksi arvioitiin, kuinka internetpohjainen kehittämisinterventio vaikuttaa työntekijöiden kokemaan esimies-alaissuhteen (LMX) ja psykologisen pääoman (PsyCap) laatuun ja kehittymiseen. Kohderyhmänä toimi erään suomalaisen korkeakoulutus-organisaation yksi koulutusyksikkö ja sen koko henkilöstö, tutkimuksen alkutilanteessa 85 henkilöä. Alkukyselyn jälkeen lopullinen osallistujamäärä oli 58 henkilöä ja heidät jaettiin koeryhmään (n=10) ja ei-kokeelliseen ryhmään (n=48) sisältäen kontrolliryhmän (n=10).Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä haastattelu-, kysely- että interventioaineistoja.

Kokeneetkin työntekijät hyötyvät vuorovaikutuksesta ja tavoitteellisuudesta

Tulokset osoittavat, että esimies-alaissuhde ja psykologinen pääoma voivat kehittyä ajan kuluessa myös kokeneilla työntekijöillä, jos asiaan kiinnitetään erityistä huomiota organisaatiossa. Toisin sanoen, ryhmämuotoisen kehittämisinterventio-ohjelman vaikutukset olivat yhteydessä esimies-alaissuhteen ja psykologisen pääoman tasoon siten, että koeryhmän työntekijät hyötyivät interventiosta merkittävästi verrattuna kontrolliryh-mään, joka ei osallistunut ohjelmaan.

Ryhmien välisessä vertailussa koe-ryhmän esimies-alaissuhde ja psykologinen pääoma olivat korkeammalla tasolla kuin kontrolliryhmällä. Ajan kuluessa suhteen ja pääoman taso kohosi lisäksi merkittävästi. Näin ollen organisaation kehittämisellä korkeakouluorganisaatiossa on positiivinen ja vahvistava vaikutus yksilön, esimies-alaissuhteen ja ryhmän tasolla.

Toisaalta tutkimuksen tulokset osoittivat, että ei-kokeellisessa ryhmässä esimies-alais-suhteen ja psykologisen pääoman laatu ja kehittyminen pysyivät samalla tasolla tai jopa hieman laskivat kahden vuoden aikana riippumatta suhteen laadusta. Pitempään saman esimiehen alaisuudessa työskennelleet henkilöt eivät välttämättä pysty lisäämään suhteen laatua tai psykologista pääomaa, jos esimies tai työntekijä ei kiinnitä niihin aktiivisesti huomiota.

Norvapalon tutkimus antaa eri aloille uutta tietoa asiantuntijoiden johtamisesta, psykologisesta pääomasta ja näiden kehittymisestä sekä organisaation kehittämisen hyödynnettävyydestä ja sovellettavuudesta erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa.

 

8 varastossa

Lisätiedot