The joint effects of parenting styles and the child’s temperamental characteristics in children’s …

5,00 

The joint effects of parenting styles and the child's temperamental characteristics in children's social-emotional development

Zarra-Nezhad, Maryam
978-951-39-6825-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (565)
2016

Maryam Zarra-Nezhad tutki väitöskirjassaan äitien ja isien vanhemmuustyylien merkitystä lasten sosioemotionaaliselle kehitykselle ensimmäisten kouluvuosien aikana. Hän selvitti, kuinka eri tavoin vanhemmuustyylit vaikuttavat temperamentiltaan erilaisten lasten kohdalla.

Zarra-Nezhad havaitsi, että vanhemmuustyyleillä on merkitystä erityisesti lapsen ollessa temperamentiltaan vetäytyvä, ujo tai haastava. Sosiaalisesti vetäytyvät, ujot ja estyneet lapset hyötyivät koulun alkuvuosina muita enemmän vanhempien ja etenkin äitien osoittamasta lämpimyydestä ja tuesta. He olivat myös muita alttiimpia lämpimyyden puutteen negatiivisille vaikutuksille.

Temperamentiltaan haastavat lapset puolestaan hyötyivät muita enemmän rajojen asettamisesta. äidin lapsen syyllisyyden tunteisiin vetoavalla kasvatustyylillä oli kielteisiä seurauksia lapsen kehitykselle lapsen temperamentista riippumatta. äitien ja isien käyttämä psykologinen kontrolli oli kuitenkin voimakkaammin yhteydessä sisäänpäin suuntautuneeseen ongelmakäyttäytymiseen sosiaalisesti vetäytyvillä lapsilla kuin muilla.

Tutkimus vahvistaa, että sosiaalisesti vetäytyvät ja arat lapset ovat alttiimpia lämpimyyden puutteen kielteisille vaikutuksille kuin muut lapset.

- äidin käyttämällä lapsen syyllisyyden tunteisiin vetoavalla vanhemmuustyylillä oli näennäisesti positiivisia vaikutuksia sosiaalisesti vetäytyviin lapsiin, kun heidän käytösongelmansa vähenivät. Tyyli oli kuitenkin yhteydessä lisääntyneeseen sisäänpäin suuntautuvaan oirehdintaan. Näin sosiaalisesti vetäytyvä lapsi saattaa miellyttää äitiään oman hyvinvointinsa kustannuksella, Zarra-Nezhad havaitsi.

Tutkimus tuo uutta tietoa suotuisaan tai epäsuotuisaan sosioemotionaaliseen kehitykseen johtavista kehitysprosesseista. Monenlaisten kehityspolkujen ja niiden riski- ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään, millaisesta vanhemmuudesta erilaisen temperamentin omaavat lapset hyötyvät. Lapsen ominaisuudet määrittävät, millainen ympäristön tuki on hänelle kaikkein hyödyllisin ja millaisille ympäristön riskitekijöille hän on kaikkein alttein. Tutkimuksen tulokset tarjoavat myös tukea teoreettiselle huomiolle, jonka mukaan ominaisuuksistaan riippuen toiset lapset ovat alttiimpia ympäristövaikutuksille ja kasvatukselle kuin toiset.

Tutkimusaineistoina käytettiin kolmea suomalaista pitkittäistutkimusaineistoa. Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkittavina olivat 378 lasta vanhempineen. Tietoa kerättiin peruskoulun ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Toisessa tutkimuksessa seurattavana oli 153 ensimmäisellä koululuokalla olevaa lasta vanhempineen. Tietoa kerättiin lasten ensimmäisen kouluvuoden ajan. Kolmannessa tutkimuksessa seurattiin 200 lasta vanhempineen lasten kolmannesta ikävuodesta kolmannelle luokalle.

 

11 varastossa

Lisätiedot