Teachers’ beliefs about learning and language as reflected in their views of teaching materials …

5,00 

Teachers' beliefs about learning and language as reflected in their views of teaching materials for Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Bovellan, Eveliina
978-951-39-5808-4; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (231)
2014

Vieraskielinen eli CLIL-opetus (Content and Language Integrated Learning) ei tarjoa opettajille välineitä laajamittaiseen materiaalin tuottamiseen. Bovellanin tutkimuksen mukaan tutkimusopettajat pitivät materiaalin tuottamista vaativana ja aikaa vievänä tehtävänä ja toivoivat painokkaasti CLIL-oppikirjojen julkaisemista oman materiaalin tuottamisen sijaan.

- Tulos osoittaa, että CLIL-opettajankoulutuksen ja -täydennyskoulutuksen tarjoamat tiedot ja strategiat opettajien omaan materiaalien tuottamiseen ovat riittämättömät. Tämä on selkeä kehittämistarve CLIL-opettajankoulutuksessa, Bovellan toteaa.

CLIL-opetuksessa hallitsevat perinteiset ajattelutavat

CLIL tarkoittaa opetettavan sisällön ja vieraan kielen yhdistävää opetusta ja oppimista. Tutkimus selvitti suomalaisten alakoulujen CLIL-opettajien uskomuksia oppimisen ja kielen rooleista, hyödyntäen opettajien näkemyksiä oppimateriaalien tuottamisesta ja käytöstä. Lisäksi selvitettiin CLIL-opettajakokemuksen vaikutusta näihin käsityksiin.

Tulosten mukaan oppiminen on CLIL-opetuksessa melko opettajakeskeistä. Oppilaiden rooli on useimmiten toteuttaa opettajan suunnittelemia tehtäviä. Tieto on opettajan kontrolloimaa, ja oppilaat taas ovat vastuussa opetukseen osallistumisesta, eivät niinkään omasta oppimisestaan. Tulokset osoittivat, että oppiminen perustuu edelleen pitkälti perinteiselle ajattelutavalle, jossa oppiminen on eristetty omaan tilaansa, luokkahuoneeseen.

Opettajien näkemykset kielestä ovat kaksijakoisia: suurin osa näkee kielen maailman koodaamisen välineenä ja keskittyy sanastoon. Toisten mielestä taas kielen olennaisin rooli on olla kommunikaatioväline, joka mahdollistaa sosiaalisen toiminnan ja opetettavan sisällön välittämisen oppilaille.

-Tutkimuksessa löytynyt merkittävä kieleen liittyvä uskomus on, että opettajien mielestä englanninkielisen CLIL-opetuksen oppimistavoite on syntyperäisen englannin kielen puhujan taso, vaikka CLIL-kirjallisuudessa syntyperäisen puhujan ihanne on jo pitkään kyseenalaistettu ja asetettu metodologinen asiantuntijuus keskiöön, Bovellan kertoo.

Tarvitaan yhdenmukainen opetussuunnitelma

Opettajien tunne puuttuvista johdonmukaisista tavoitteista, sekä opetuksen moninaisuus ja sekavuus voivat vähentää opettajien motivaatiota työskennellä CLIL-opetuksessa. Siksi olisi tärkeää kehittää erityinen CLIL-opetussuunnitelma. Se tarjoaisi opettajille ja muille kentän toimijoille selkeät sisällön ja kielen oppimiseen liittyvät tavoitteet, sekä voisi yhdenmukaistaa opetuksen käytäntöjä. Kehittyminen korkealaatuiseksi opetusmuodoksi vaatisi valtakunnallisen opetuspoliittisen tahon vastuunottoa CLIL-opettajakoulutuksesta ja -täydennyskoulutuksesta, sekä keskitetyn oppimateriaalipankin ylläpitämistä Suomessa.

 

11 varastossa

Lisätiedot