Taitamisen tiede – tietämisen taide

5,00 

Taidon oppimisen arkkitehtuuri
Rissanen, Marjo
978-951-39-6780-2; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (561)
2016

Suomalainen koulu on muutoksen pyörteissä noin kymmenen vuoden välein, kun perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelma uudistuvat. Marjo Rissasen väitöskirjan lähtökohta ajoittuu vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistukseen, ja tuolloin keskustelua herättäneeseen taito- ja taideaineiden asemaan perusopetuksessa. Valinnaisaineiden vähenemisen seurauksena myös taito- ja taideaineiden määrä opetuksessa väheni, mikä nosti esiin kysymyksen taito- ja taideaineiden merkityksestä perusopetuksessa.

Rissanen tarkasteli kaikille taito- ja taideaineille yhteistä asiaa, taidon oppimista, tieteidenvälisesti: sekä fenomenologisen filosofian, kognitiivisen neurotieteen että kasvatustieteen näkökulmasta. Oman näkökulmansa taidon oppimiseen toivat asiantuntijahaastateltavat: niin perusopetuksen oppilaat, opettajat kuin keramiikkataiteilijakin.

Tutkimustulokset vahvistivat Rissasen esittämän väitteen siitä, että taito- ja taidenaineet ovat tärkeitä ihmisen minuuden vahvistamisen, aivotoiminnan ja motoriikan kehittymisen sekä oppimisen tehostumisen kannalta. Taito- ja taideaineet edistävät sosiaalista vuorovaikutusta, yhteisöllisyyden kokemusta, ilmaisua sekä minuuden ja persoonan kehittymistä. Siten ne tukevat kokonaisvaltaista ihmisenä kasvamista.

Taito- ja taideaineissa työskennellään prosessinomaisesti ja harjoitellaan erilaisten välineiden avulla monenlaisia motorisia taitoja niin käsillä kuin kokonaisvaltaisesti kehoa käyttäen. Erilaisten motoristen taitojen harjoittaminen aktivoi laajoja aivojen alueita ja siten vaikuttaa niiden hermostolliseen muovautumiseen. Aivojen aktivoituminen ja sen seurauksena syntyneet hermoverkkoyhteydet puolestaan edistävät muistamista ja asioiden oppimista.

Taito- ja taideaineet mahdollistavat luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn, siis ajattelutaitojen, kehittymisen. Ne tarjoavat tilaisuuksia myös erilaisten tunteiden kokemiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun, joilla on yhteys esteettiseen kokemukseen ja päätöksentekokykyyn. Käsillä tekeminen vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, ja kädentaitoja tarvitaan monissa erilaisissa ammateissa - myös tulevaisuudessa.

 

1 varastossa

Lisätiedot