”Tää koulutus ei oo tehnyt musta pelkkää jumppamaikkaa”

5,00 

Substantiivinen teoria aikuisoppijan ammatillisen kasvun holistisesta prosessista liikunnanopettajakoulutuksessa
Aarto-Pesonen, Leena
978-951-39-5095-8; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (192)
2013

Leena Aarto-Pesosen väitöstutkimus käsitteli epäpätevänä liikunnanopettajana toimivan ja samanaikaisesti pätevöittäviä opintoja työnsä ohessa tekevän aikuisopiskelijan ammatillisen kasvun kehityskulkuja. Lisäksi tutkimuksen avulla etsittiin ammatillisen kasvun ja sitä tukevien koulutusratkaisujen yhteyksiä. Opinnot saivat aikaan minäkuvaa, ammatillista ymmärrystä ja opettajana toimimista ravistelevan kasvuprosessin, jota opiskelijat kuvasivat henkilökohtaisissa oppimispäiväkirjoissaan ja pätevöitymiskertomuksissaan.

Aikuisopiskelijan lausahdus ”Mähän hoidan tän opiskelun ja työni itsenäisesti… ja omalla tavallani” kuvaa osuvasti hänen ajattelutapaansa opintojen ja ammatillisen kasvuprosessin alussa. Itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä korostavan yksinäisen puurtaja-opettajan huomio kääntyy kuitenkin opintojen edetessä itsestä kohti ympäröiviä kollegoja ja yhteisöjä. Tähän häntä osaltaan ohjaavat yhteistyötä ja keskustelevaa oppimista painottavat koulutusratkaisut. Mukanaolo ja oman osaamisen jakaminen muiden tutkivien ammattilaisten joukossa ruokkii opiskelijan näköalojen laajentumista ja yhteisöllisyyden merkityksen käsittämistä.

- Onnistumiset, oppimiset ja ammatilliset oivallukset voimaannuttavat häntä. Samalla herää halu osallistua ja vaikuttaa yhteistyössä ympäristön kanssa - syntyy yhteisöllinen asiantuntija, kertoo Aarto-Pesonen.

Tunteiden vahva asema ammatillisessa kasvussa saa aikaan sen, että koko kouluttautumisprosessi nousukiitoineen, liitoineen ja mahdollisine pakkolaskuineen on vaativa aikuisoppijalle niin opiskelijana, työntekijänä kuin ihmisenäkin. Mitä avoimemmin ja rohkeammin hän kasvulentoon heittäytyy, sitä vahvempana ja uudistuneempana opettajana ja ihmisenä hän koulutuksesta valmistuu, esittää Aarto-Pesonen.

Oppimisessa ja kasvussa jatkuvasti läsnä olevat tunnetilat ja keholliset tuntemukset näyttäisivät muodostavan tunneytimen, joka ratkaisevasti ravistelee, herättelee, ohjaa, vahvistaa tai jarruttaa liikunnanopettajaksi pätevöityvän kokonaisvaltaista ammatillista kasvua. Tunteet liittyvät heräävään kriittisyyteen, vankistuvaan eettisyyteen ja voimaantumiseen. Niiden varassa ammatillinen kasvu joko etenee tai niiden puuttuessa pysähtyy.

- Ilman erilaisten tunteiden heräämistä ja niiden antamaa voimaa ammatillisen kasvun kehityskulut eivät käynnisty tai pysy käynnissä. Kouluttajan olisi syytä tiedostaa tämä. Opiskelija puolestaan tarvitsee kykyä tunnistaa tunteensa ja tiedostaa niiden syyt kyetäkseen muuntamaan pysyvästi itseään ja toimintaansa, toteaa Aarto-Pesonen.

Tarve aikuisten uudelleenkouluttamiseen lisääntyy tulevaisuudessa. Kokonaisvaltaiselle ammatilliselle kasvulle tukea antava ja tutkimukseen perustuva aikuiskoulutus auttaa onnistuessaan opiskelijaa päivittämään minäkuvaansa, avartamaan ammatillista ymmärrystään ja monipuolistamaan toimijuuttaan. Tällaisessa koulutuksessa, oppimisen ja ammatillisen kasvun ”harjoituskirjana” on opiskelijan oma eletty elämä, aikuisopiskelijoiden erityisyys huomioidaan ja heitä kuunnellaan. Koulutuksen kesto ja rakenne perustuvat jatkuvuuteen, ei kertaluonteisuuteen. Parhaimmillaan koulutus kohtaa aikuisopiskelijan tarpeet ja tuottaa itsensä tuntevia, ammattitaitoisia, ammatissaan jaksavia ja elinikäiseen oppimiseen motivoituneita työntekijöitä.

Aarto-Pesosen tutkimuksen tuoma tieto on hyödynnettävissä paitsi liikunnanopettaja- ja opettajankoulutuksen kehittämisessä myös laajemmin aikuisten oppimis- ja kasvuprosessien ymmärtämisessä ja opintojen uudistamisessa.

 

2 varastossa

Lisätiedot