Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon sosiaalityössä

5,00 

Perttula, Rauno
978-951-39-6075-9; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (517)
2015

Rauno Perttula analysoi syrjäytymispuhetta poliittisen vallan ja hallinnan välineenä nuorisoasteen koulutusta ja opiskelijahuoltoa koskevassa julkisessa keskustelussa. Hän havaitsi, että opiskelijahuollon sosiaalityössä kohdatut nuorten ongelmat ja auttamisen tarpeet eivät tule välttämättä kuulluiksi ja nähdyiksi, koska painopiste on asettunut syrjäytymispuheen siivittämänä nuoren kouluttautumissuhteen normalisointiin.

- Tähtääminen vain nuorten koulutusurien nopeuttamiseen ja tehostamiseen johtaa näennäisiin tuloksiin ja kokonaisvaltaisen vastuun pirstaloitumiseen. Koulutuksen läpäisy ei sinänsä pelasta yhtään nuorta, jos nuoren tulevaisuuden kannalta keskeisten ongelmien ratkaisemiseen ei ole ollut riittävästi aikaa eikä resursseja, Perttula havaitsi.

Tutkimus lisää nuorten parissa työskentelevien kriittistä ammatillista tietoisuutta ja motivoi uudenlaisten ammatillisten toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Tutkimuksen tulokseksi hahmottuva koulutuksen politiikan hallinnan apparaatti kuvaa nuorten koulutus- ja työuria koskevan syrjäytymispuheen normalisoivan vallan ympärille muodostuneita toimijaverkostoja, joissa sekoittuvat pedagogiset, kuntoutukselliset, hoidolliset ja terapeuttiset diskurssit. Koulutuksen politiikassa nuorten pakkoaktivointia ja kouluttautumiskuria ohjaa uusiin julkisjohtamisen periaatteisiin (new public management) perustuva tehokkuuden ja tuloksellisuuden tavoittelu. Tämä nostaa esiin kysymyksen nuorten parissa työskentelevien toimijoiden asiantuntijuudesta ja ammatillisista rajapinnoista. Toteuttaakseen ammatillis-eettisiin lähtökohtiinsa perustuvaa asiantuntijatehtäväänsä nuoren auttamisessa, sosiaalityön on uhmattava koulutuksen politiikan lyhytjänteistä toimenpide- ja välinekeskeistä ajattelua. Mahdollisuudeksi nousee kriittis-reflektiivinen sosiaalityö, joka etääntyy hallinnan regiimistä ja paneutuu kokonaisvaltaisemmin työskentelyyn nuoren kanssa.

 

9 varastossa

Lisätiedot