Sympathetic nervous system synchrony between participants of couple therapy

5,00 

Karvonen, Anu
978-951-39-7249-3; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (599)
2017

Psykoterapiaa on perinteisesti ajateltu puhumislääkkeenä, jossa kielellä on suuri painoarvo. Tutkijat ovat kuitenkin kiinnostuneet yhä enemmän vuorovaikutuksen ei-kielellisestä puolesta, kuten kehon liikkeiden ja hermoston reaktioiden merkityksestä kanssakäymisessä. Tutkimuksessa sekä asiakkailta että terapeuteilta mitattiin tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa pariterapiaistuntojen aikana.

Puolisoilla matala synkronia terapian alussa

Karvonen tutki väitöskirjassaan erityisesti synkroniaa eli sitä, miten samankaltaista ja samanaikaista osallistujien sympaattisten hermostojen viriäminen oli. Sympaattinen hermosto aktivoituu usein tunteita koettaessa, ja se vastaa uhkaavissa tilanteissa ”taistele tai pakene” -reaktiosta. Tutkittavilta mitattiin ihon sähkönjohtavuutta kämmenistä sekä stressiin liittyviä muutoksia sydämen sykkeestä.

- Puolisoiden välinen synkronia oli kaikista matalinta terapian alussa. Korkeinta se oli työpareina työskentelevillä terapeuteilla. Asiakkailla ja terapeuteilla oli keskenään enemmän synkroniaa kuin puolisoilla, Karvonen kertoo.

Terapian loppua kohti ainoa merkittävä muutos tapahtui puolisoiden välillä, sillä heidän synkroniansa kasvoi samalle tasolle kuin asiakkailla ja terapeuteilla.

Naisten hyvinvointi yhteydessä synkronian lisääntymiseen puolison kanssa

Karvonen havaitsi tiettyjen synkroniamuutosten olevan yhteydessä asiakkaiden henkilökohtaiseen hyvinvointiin sekä arvioihin, joita asiakkaat ja terapeutit tekivät yhteistyösuhteestaan. Kun puolisoiden sympaattisten hermostojen toiminta tuli samankaltaisemmaksi, oli se yhteydessä erityisesti naisasiakkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen terapian aikana.

- Tutkimalla kehollista synkroniaa voidaan toivottavasti edistää pariskuntien ja perheiden hyvinvointia sekä ymmärtää paremmin sitä, miksi psykoterapia on vaikuttava hoito. Tuloksia voi myös soveltaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla sekä opetuksen kehittämisessä. Synkronia on mukana sekä empaattisessa kohtaamisessa että riitatilanteiden kärjistymisessä, Karvonen toteaa.

 

11 varastossa

Lisätiedot