Student engagement in Finnish lower secondary school

5,00 

Virtanen, Tuomo
978-951-39-6782-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (562)
2016

Suomessa käydään parhaillaan paljon keskustelua koulutuksesta ja kasvatuksesta; suuriksi puheenaiheiksi ovat nousseet niin oppilaiden osaamisen taso, koulussa viihtyminen, erityisopetuksen tukijärjestelmä kuin uudet opetussuunnitelmatkin. Monet käynnissä olevat koulutukselliset ilmiöt sekä pyrkimykset ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa suomalaisten oppilaiden oppimista voidaan nähdä oppilaan kouluun kiinnittymisen näkökulmasta.

Virtanen tarkasteli väitöskirjassaan yläkoululaisten itse raportoimaa kiinnittymistä kouluun. Tulokset osoittivat, että suomalaisten yläkoululaisten vastaukset tunneperäistä ja kognitiivista kiinnittymistä koskeviin väittämiin noudattelivat pääpiirteittäin, alun perin yhdysvaltalaisen, Oppilaan kouluun kiinnittymisen -mittarin rakennetta. Esitetyt väittämät käsittelivät yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja tuen saamisen kokemuksia sekä oppimis- ja suoriutumistavoitteisiin liittyviä asenteita ja arvoja.

Henkilökeskeisen analyysin perusteella yläkoulun oppilaista voitiin erottaa kolme ryhmää: korkean kiinnittymisen ja matalan uupumisen ryhmä (40,6 % oppilaista), keskimääräisen kiinnittymisen ja uupumisen ryhmä (53,9 %) sekä heikon kiinnittymisen ja korkean uupumisen ryhmä (5,5 %). Oppilaiden kouluun kiinnittymistä edistää muun muassa oppilaan kokema hyvä opettaja-oppilassuhde, perheiden antama tuki oppilaan koulunkäynnille, asuminen molempien vanhempien kanssa sekä hyvä koulumenestys.

Kaiken kaikkiaan tulokset antavat verrattain myönteisen kuvan suomalaisten yläkoululaisten kouluun kiinnittymisen kokemuksista. Tulokset viittasivat kuitenkin siihen, että yläkouluissamme on noin viisi prosenttia oppilaita, joiden toiminnallinen ja kognitiivinen kouluun kiinnittyminen on heikkoa ja koulu-uupumus korkea. Heillä on riski kohdata koulunkäynnin vaikeuksia myös perusopetuksen jälkeen.

Tutkimustulosten perusteella Virtasen väitöskirjassa esitetään koulutason malli oppilaan kouluun kiinnittymisen parantamiseksi. Siinä kiinnittymisen edistäminen jäsennetään kolmiportaisen tuen mallin rakennetta mukaillen. Annettavan tuen intensiivisyys vaihtelee sen mukaan, onko oppilas vielä toistaiseksi kiinnittynyt kouluun, onko oppilas osoittanut merkkejä heikosta kouluun kiinnittymisestä esimerkiksi olemalla ajoittain poissa koulusta tai onko oppilas jo osittain tai kokonaan irtaantunut koulusta, jolloin hänet on saatettava kokonaan takaisin koulutyön pariin ja koulunkäynnin keskeyttäminen on pyrittävä estämään.

 

13 varastossa

Lisätiedot