Stakeholder expectations

5,00 

Conceptual foundations and empirical analysis
Olkkonen, Laura
978-951-39-6385-9; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (270)
2015

Laura Olkkosen väitöstutkimuksessa avataan sitä, miksi organisaation toiminta voi toisinaan herättää innostusta ja toisinaan pettymystä. Selityksenä voivat olla erilaiset odotukset. Olkkosen työssä sidosryhmäodotukset esitetään ilmiönä, joiden syntyyn vaikuttavat paitsi arvot ja intressit, myös organisaatiosta käytettävissä oleva tieto sekä aiemmat kokemukset organisaation toiminnasta.

Työn tulokset kiteytyvät sidosryhmäodotusmalliin, joka kuvaa odotusten muodostumista organisaatioiden ja sidosryhmien välisissä suhteissa. Mallin mukaan sidosryhmäodotukset voivat ilmentää sekä positiivista (optimismi ja toiveikkuus) että negatiivista asennoitumista (kyynisyys ja pessimismi) organisaatiota kohtaan.

- Usein sanotaan, että menestyäkseen organisaatioiden pitäisi osata tunnistaa ja täyttää sidosryhmiensä odotuksia. Organisaatioviestinnässä ei kuitenkaan ole juuri noteerattu negatiivisten odotusten olemassaoloa, vaikka juuri ne voivat osoittaa organisaatioille tärkeitä kehittämiskohteita. Sidosryhmät voivat esimerkiksi odottaa, että organisaatio ei pysty taistelemaan ylikaupallistumista vastaan. Negatiiviset odotukset haastavatkin nykyistä ymmärrystä siinä mielessä, että pelkkä hokema odotusten täyttämisestä kääntyy päälaelleen, jos odotukset ovat negatiivisia, Olkkonen huomauttaa.

Alakohtaisia vastuullisuuden odotuksia

Odotukset vaikuttavat moniin organisaatioille tärkeisiin tekijöihin, kuten maineeseen, vastuullisuuteen, suhteisiin, julkiseen hyväksyntään, tyytyväisyyteen, luottamukseen ja identiteettiin. Olkkosen väitöstutkimuksessa odotusten analysointi liitetään etenkin osaksi organisaatioiden yritysvastuuta, eli sitä miten organisaatio toimii ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä. Tutkimuksessa analysoitiin mediaorganisaatioihin kohdistuvia yritysvastuun odotuksia, joihin tutkimuksen tulokset liittää medialukutaidon ja osallistumisen edistämisen. Vastuullisuuden odotukset voivat koskea tietyn organisaation tai alan toimintaan liitettyjä laajoja yhteiskunnallisia teemoja. Mediaorganisaatioiden tapauksessa ei siis riitä, että mediaa tuotetaan vastuullisesti, vaan myös mediatuotteiden kauaskantoiset vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan tulisi huomioida.

Odotustenhallintaa viestinnän ammattilaisille

Tutkimuksessa ehdotetaan, että tulevaisuudessa viestinnän ammattilaisten yksi tehtävä on sidosryhmäodotusten analysointi ja siitä saatavan tiedon hallinta. Tätä Olkkonen kutsuu odotustenhallinnaksi. Odotustenhallinta nostaa viestinnän ammattilaisten merkitystä koko organisaation menestymiselle, sillä se korostaa viestijöiden roolia välittäjinä organisaation ja sidosryhmien välillä. Samalla viestinnässä painottuu organisaatioiden ja sidosryhmien parempi keskinäisen ymmärrys ja yhteistyö.

12 varastossa

Lisätiedot