Stability and variability in parents’ causal attributions for their child’s academic success …

5,00 

Stability and variability in parents' causal attributions for their child's academic success and failure

Enlund, Emmi
978-951-39-6819-9; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (566)
2016

Väitöstyössään Enlund tutki vanhempien lapsensa oppimissuoriutumista koskevien syyselitysten pysyvyyttä. Syyselitykset ovat keskeinen tekijä vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa, sillä ne ohjaavat vanhemman toimintaa lapsensa kanssa ja vaikuttavat esimerkiksi vanhemman odotuksiin lasta kohtaan.

Tutkimuksessa vanhemmat arvioivat neljän eri syyselityksen tärkeyttä lapsensa onnistumisen ja epäonnistumisen selittäjänä lapsen peruskoulun ajan. Syyt olivat: lapsen kyvykkyys, tilanteeseen käytetyn yrityksen määrä, opettajan tai vanhemman antama opetus ja apu sekä suoritettavan tehtävän vaikeus.

Syyselitysten pitkäaikaisen pysyvyyden tarkastelu osoitti, että vanhempien arvioissa eri syyselitysten tärkeydessä tapahtuu varsin vähän muutoksia lapsen peruskoulun ensimmäisen ja viimeisen vuoden välillä. Tulos tukee käsitystä, jonka mukaan vanhemmilla on suhteellisen vakiintunut tapa selittää lapsensa koulusuoriutumista.

Mahdollisiksi syiksi vanhempien erilaisten selitystapojen taustalla osoittautuivat vanhemman oma koulutustaso sekä lapsen aiempi koulumenestys.

­- Mitä korkeampi koulutus vanhemmalla itsellään oli ja mitä paremmin lapsi oli koulussa menestynyt, sitä voimakkaammin vanhemmat uskoivat lapsensa onnistuvan kykyjensä ansiosta, Enlund tarkentaa.

Pitkäaikaisen pysyvyyden lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin syyselitysten päivittäistä vaihtelua. Päiväkirja-aineistosta selvisi, että vanhemmat arvioivat syyselitysten tärkeyden hyvinkin erilailla päivästä riippuen.

- Vanhemmat osaavat vakiintuneista selitystavoistaan huolimatta käyttää joustavasti tilannekohtaista tietoa arvioidessaan lapsensa suoriutumista, Enlund arvioi.

Toisaalta tutkimuksessa oli huomionarvoista, että vanhemmat antoivat sitä myönteisempiä arvioita lapsensa kyvyistä ja yrittämisestä, mitä korkeammaksi he arvioivat oman mielialansa lapsen suoriutumistilanteessa.

- Vanhemman arvio lapsen suoriutumisesta ei siis välttämättä perustukaan lapsen ominaisuuksiin tai toimintaan kyseisessä tilanteessa, vaan vanhemman omiin tuntemuksiin ja kokemuksiin, Enlund summaa.

Tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän yliopistossa kerättyjä Koulutaidot ja motivaatio, Alkuportaat sekä Vanhemmat, lapset ja oppiminen - pitkittäisaineistoja.

 

11 varastossa

Lisätiedot