Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana taiteen perusopetuksessa

5,00 

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla
Tikka, Soile
978-951-39-7010-9; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (308)
2017

Pitkäjänteinen soitonopiskelu kiinnostaa nykyisin yhä harvempaa lasta ja nuorta. Monilla paikkakunnilla musiikkioppilaitokset kärsivät jopa oppilaspulasta.

Tikanväitöstutkimus nostaa esiin keinoja, joilla soitonopettaja voi tukea oppilaansa oppimismotivaatiota. Lisäksi tutkimus kartoittaa, millainen käsitys musiikkioppilaitosten oppilailla on soitonopettajistaan ja opiskelustaan musiikkioppilaitoksissa, sekä millaisia ovat opetuskäytänteet ja opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Tutkimus keskittyy erityisesti viulunsoiton opetukseen.

Musiikkioppilaitosten oppilaspula ei ylety Tikan tutkimusalueelle, Keski-Pohjanmaalle. Keskipohjalaisten musiikkioppilaitosten toiminnan menestystä ja perinteisen soitonopetuksen suosiota väittelijä selittää yhteisöllisyydellä sekä nuorten konservatiivisella musiikkimaulla ja elämäntyylillä. Tutkimusaineistona toimineeseen kyselyyn vastanneista 223 oppilaasta kolmannes ei pitänyt mistään kevyen musiikin lajista.

Lomakekyselyn lisäksi tutkimuksen aineisto koostui videoiduista oppitunneista ja haastattelumateriaalista.

Keskiössä opettaja-oppilassuhde

Tutkimus osoittaa, kuinka oppilaat arvioivat opettajassaan ensisijaisesti tämän persoonaa, ja tärkein oppimismotivaatiota tukeva tekijä on yhteenkuuluvuuden tunne. Opettaja, joka kykenee luomaan läheisen suhteen ja vahvan yhteyden oppilaaseensa, kykenee sitouttamaan oppilaan tiiviimmin myös oppimisprosessiin. Opintojen alkuvaiheessa yhteistyö oppilaan vanhempien kanssa - perheen tuki ja kiinnostus soittoharrastusta kohtaan - on tärkeää. Hieman vanhemman oppilaan kohdalla soittamista harrastava kaveripiiri sekä aito vuorovaikutus opettajan kanssa motivoivat oppimista.

Toinen oppimismotivaatiota tukeva tekijä on oppilaalle mieluinen soitto-ohjelmisto. Mieluisten kappaleiden opettelu lisää soittamisen elämyksellisyyttä.

Kolmas motivaatiotekijä on oppilaan kokemus omasta kompetenssista - on tärkeää, että oppilas ymmärtää opetuksen ja huomaa edistyvänsä. Oppimista edistää opettajan opetustaito, konkreettiset neuvot ja tavoitteet. Opettajan antaman palautteen tulee olla kannustavaa, mutta myös rehellistä. Motivaation kehittymisen kannalta on keskeistä, että oppilaalle muodostuu heti opiskelun alussa positiivinen käsitys itsestään oppijana.

Toimiva soitonopetus oppilaskeskeistä, mutta opettajajohtoista

Tutkimus osoittaa, että opetuksen kehittäminen on opettajien, ei oppilaiden, vastuulla. Tutkimuksen tulokset haastavat soitonopettajat pohtimaan etenkin vuorovaikutustaitojaan ja sitä, minkälaisen kuvan soittamisesta ja soitonopiskelusta he oppilaalleen välittävät. Tehokkaasti toimivat opetusmetodit ovat tärkeä osa soitonopettajan ammattitaitoa, mutta pelkkä didaktinen taitavuus ei riitä tekemään soitonopiskelusta oppilaalle houkuttelevaa. Etenkin nykytilanteessa, jossa musiikkioppilaitokset joutuvat puolustamaan omaa asemaansa alati kasvavan harrastusvalikoiman joukossa, on tärkeää, että opettaja on aidosti kiinnostunut sekä oppilaasta, opettamisesta että musisoimisesta.

 

12 varastossa

Lisätiedot