Sell in good company

5,00 

Social capital as a strategic tool in the fine art auction business
Hjorth-Röntynen, Anna
978-951-39-5170-2; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (202)
2013

Anna Hjorth-Röntynen pohtii väitöskirjassaan aineettoman pääoman merkitystä taidehuutokauppojen liiketoiminnalle. Hjorth-Röntynen nostaa esille sosiaalisen pääoman - verkostojen, osaamisen sekä luottamuksen ja maineen - roolin taidehuutokauppojen asiakassuhteissa.

- Asiantuntijaverkoston avulla saavutettu osaaminen ja sen varaan rakentuva maine ovat merkittäviä kilpailuetuja, joita voidaan soveltaa kehitettäessä myös muiden hiljaiseen tietoon perustuvien asiantuntijaorganisaatioiden toimintaa, Hjorth-Röntynen havaitsi.

Taidehuutokaupat välittävät taidetta myyntiprovisiota ja huutomaksua vastaan. Kriittistä näiden yritysten toiminnan kannalta on myyntitoimeksiantojen saaminen, koska niiden määrä ja sisältö määrittävät tulevan huutokaupan laadun.

- Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen tarkastelu myyntitoimeksiantoprosessin aikana avaa uuden näkökulman asiantuntijan rooliin taidemarkkinoilla, Hjorth-Röntynen huomauttaa.

Taidemarkkinoiden laajentumisen mukanaan tuoma hinnannousu ja lisääntynyt kilpailu ovat kasvattaneet haasteita taiteen arvioinnin parissa työskenteleville. Nämä havainnot korostuvat venäläisen taiteen myyntitoimeksiantoprosessissa.

- Asiantuntijan rooli ja osaaminen ovat avainasemassa keskusteltaessa niin kutsuttujen venäläistettyjen maalausten tapauksista, Hjorth-Röntynen tarkentaa.

Vertailumateriaalin ja lähteiden puuttuessa lisäosaamista venäläisen taiteen markkinoilla hankitaan luomalla suhteita huutokaupan ulkopuolisiin avainasiantuntijoihin. Sijoittamalla avainasiantuntijaverkostoihin huutokaupat saavuttavat uutta tietoa, jota hyödyntämällä ne kykenevät kasvattamaan omaa mainettaan alansa osaajina markkinoinnin ja mainonnan kautta. Mainetta asiantuntijaorganisaationa edistää myös huutokaupan edustajien osoittama halukkuus sopeutua asiakkaan tarpeisiin arviointiprosessin aikana. Tässä apuna toimivat sosiaaliset taidot.

Tutkimusta ovat tukeneet Suomen Akatemian SoCa-tutkimusohjelma, Emil Aaltosen säätiö, Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston Jyväskylän rahasto sekä Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos, Humanistinen tiedekunta ja Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. 

2 varastossa

Lisätiedot