Retail banking in the aftermath of the financial crisis

5,00 

Sääskilahti, Jaakko
978-951-39-7276-9; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (182)
2018

Sääskilahti tutki globaalin finanssi- ja talouskriisin ja sitä seuranneiden politiikkamuutosten vaikutuksia vähittäispankkitoimintaan. Vähittäispankkitoiminta on perinteistä pankkitoimintaa, jossa lainojen myöntämistä yrityksille ja kotitalouksille rahoitetaan pääosin talletuksilla. Keskeisiä pankkien toimintaympäristöön vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet heikko talouskehitys, ekspansiivisesta rahapolitiikasta johtuva matala korkoympäristö, kiristynyt sääntely ja kilpailuympäristössä tapahtuneet muutokset.

Matalat korot syövät kannattavuutta ja rahapolitiikan tehoa

Sääskilahti havaitsi, että matala korkoympäristö heikensi merkittävästi perinteisen vähittäispankkitoiminnan kannattavuutta.

- Vähittäispankkitoiminnan keskeisin tulonlähde, korkokate, perustuu pitkälti laina- ja talletuskoron erotukseen, joka supistui voimakkaasti markkinakorkojen laskettua hyvin mataliksi ja jopa negatiivisiksi. Supistuminen johtui siitä, että talletuskorot eivät pääsääntöisesti menneet negatiivisiksi, Sääskilahti toteaa.

- Pankit pyrkivät ylläpitämään riittävää laina- ja talletuskoron välistä marginaalia ja siten kannattavuutta korottamalla lainamarginaaleja. Tämän seurauksena rahapolitiikan ohjauskorkojen välittyminen lainakorkoihin heikentyi merkittävästi, Sääskilahti jatkaa.

Liiallinen kilpailu voi olla uhka rahoitusjärjestelmän vakaudelle

Sääskilahden tutkimus tuo myös esille, että kilpailuympäristössä tapahtuvat muutokset hyvien ja huonojen aikojen välillä voivat lisätä luottojen tarjonnan myötäsyklisyyttä, eli voimistaa luotontarjontaa noususuhdanteessa ja heikentää rahoituksen saatavuutta laskusuhdanteessa, ja siten kärjistää suhdannevaihteluita. Sen sijaan suhdepankkitoiminta, eli pitkiin ja laajoihin asiakkuuksiin perustuva pankkitoiminta, on talouskriisin vaikutuksia vaimentava tekijä.

Kriisin myötä on alettu kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota koko rahoitusjärjestelmän riskeihin, joita pyritään hallitsemaan makrovakauspolitiikalla. Kilpailun muutosten ja suhdepankkitoiminnan merkitys rahoitusvakauden kannalta ovat saaneet kuitenkin vähän huomiota.

- Julkisessa keskustelussa puhutaan pääosin siitä, miten asiakas hyötyy parempien ja edullisempien pankkipalveluiden myötä, kun niitä koskeva kilpailu kiristyy. Liiallinen kilpailu ja sen vaihtelut voivat kuitenkin olla haitallisia koko rahoitusjärjestelmän vakaudelle, Sääskilahti sanoo.

 

12 varastossa

Lisätiedot