Responce to computer-assisted intervention in children most at risk for mathematics difficulties

5,00 

Salminen, Jonna
978-951-39-6431-3; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (543)
2015

Varhaisten numeeristen taitojen kehityksen arviointi, seuranta ja tukeminen ovat tärkeitä, sillä nämä taidot muodostavat pohjan peruslaskutaitojen oppimiselle ja vaikuttavat sen myötä lapsen koko koulupolkuun.

Jonna Salminen tutki, hyötyvätkö varhaisilta numeerisilta taidoiltaan kaikkein heikoimmat esiopetusikäiset lapset intensiivisestä tietokoneavusteisesta taitoharjoittelusta. Salminen selvitti, missä määrin ja millaiset harjoitteet ovat hyödyllisiä erityisesti niille lapsille, joiden riski matematiikan oppimisvaikeuksiin on kaikkein suurin. Kokeellisissa Ekapeli-Matikka -interventiotutkimuksissa kerättiin taitojen arviointitietoa ja pelitallennetietoa. Ekapeli-Matikka on yksi LukiMat -hankkeen aikana kehitetyistä tutkimustietoon perustuvista tuen menetelmistä (www.lukimat.fi).

Tulosten mukaan intensiivisellä tietokoneavusteisella taitoharjoittelulla oli myönteinen vaikutus taidoiltaan kaikkein heikoimpien lasten varhaisiin numeerisiin taitoihin, vaikkakin hyötymisessä oli yksilöllistä vaihtelua. Harjoituksen tuottama hyöty näkyi taidoissa välittömästi kolmen viikon päivittäisen harjoittelun jälkeen erityisesti niissä taidoissa, joihin interventio kohdentui.

Koska taitopuutteissa on yksilöiden välisiä eroja ja oppimisen vaikeudet ovat moninaisia, päällekkäistyviä sekä usein sitkeitä, varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen, tuen suunnittelu, toteuttaminen ja sen mahdollinen muokkaaminen näyttäisivät vaativan erityistä pedagogista herkkyyttä. Tietokoneavusteisia menetelmiä voi hyödyntää tuen tarpeiden tunnistamisessa, tuen yksilöllistämisessä ja tehostamisessa. Menetelmät voidaan ohjelmoida etukäteen sisällöltään, esitystavoiltaan ja palautejärjestelmiltään lapsen tarpeisiin muuntuviksi. Perustaitoharjoittelun määrää sekä siitä saatua yksilöllistä palautetta voidaan lisätä huomattavasti.

 

7 varastossa

Lisätiedot