Reconceptualising teacherhood through the lens of foreign-language mediation

5,00 

Moate, Josephine
978-951-39-5033-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (459)
2013

Vieraan kielen käyttäminen vaikuttaa opettajien kokemuksiin siitä, keitä he ovat ja kuinka he toimivat luokkahuoneessa. Myös suhteet kollegoihin korostuvat. Josephine Moaten väitöstutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää paremmin vieraalla kielellä opettamisen haasteita. Tavoitteena oli opettajayhteisön kollegiaalisten keskustelujen avulla löytää toimivia tapoja jakaa ja kehittää ammatillista tietämystä. Keskusteluissa tuli näkyviin monia vieraalla kielellä opettamisen haasteita verrattuna omalla äidinkielellä opettamiseen.

Eri kouluasteilla työskentelevien opettajien yhteisöllisyyttä ei ole juuri aiemmin tutkittu. Tutkimuksessa koottiin vieraalla kielellä eri kouluasteilla opettavia opettajia yhteiseen keskustelufoorumiin. Tutkimusaineistona on yhteiskeskustelujen lisäksi opettajien haastatteluja ja luokkahuoneessa toteutettuja osallistuvia havainnointeja.

Moaten tutkimuksen mukaan vieraalla kielellä opettaminen tekee opettamisesta tietoisempaa toimintaa ja tuo opettajuuden moniulotteisuutta näkyville. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena oli, että vieraalla kielellä opettamisesta keskusteleminen auttoi opettajia ymmärtämään ja jäsentämään laajemminkin kasvatuksellisia teorioita ja käytänteitä.

- Keskustelujen kautta syntyi eri kouluasteiden ja eri oppiaineiden opettajien välille uudenlainen pedagoginen suhde, jonka myötä he saivat uusia näkökulmia omaan opetukseensa. Myös opettajien kokemuksista saatiin tärkeää tietoa, josta on hyötyä kasvatuksellisten teorioiden kehittämisessä, Moate selventää.

Tutkimuksen perusteella onkin tärkeää luoda opettajille tiloja, joissa he voivat luoda suhteita erilaisiin kollegoihin ja jakaa kokemuksia näiden kanssa. Kun monenlaiset niin käytännölliset kuin teoreettisetkin opettamisen kysymykset nousevat esiin keskusteluissa, yhdessä on helpompi löytää vastauksia. Yhteisissä keskusteluissa avautuu myös uusia mahdollisuuksia ja ennalta odottamattomiakin näkökulmia.

Tulokset ovat sovellettavissa myös koulumaailman ulkopuolelle, koska yhä useammat ihmiset työskentelevät itselleen vieraalla kielellä. Yhteistyötilaisuuksien luominen ja yhteisöllisen ymmärryksen kehittäminen ovat varmasti sovellettavissa muihinkin työyhteisöihin.

 

10 varastossa

Lisätiedot