Primary student teachers’ climate change conceptualization and implementation on …

5,00 

Primary student teachers' climate change conceptualization and implementation on inquiry-based and communicative science teaching. A design research
Ratinen, Ilkka
978-951-39-6666-9; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (555)
2016

Nykytietämyksen mukaan ihmisen energian ja luonnonvarojen käytöstä aiheutuva ilmastonmuutos on tosiasia. Sen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi tarvitaan merkittävää kansainvälistä ja tieteidenvälistä yhteistyötä. Väitöstyössä selvitettiin, kuinka ilmiöpohjainen tutkiva ja vuorovaikutteinen luonnontieteen opetus vaikuttaa luokanopettajaopiskelijoiden ilmastonmuutoskäsityksiin ja tapoihin opettaa ilmastonmuutosta alakoulussa.

- Selvisi, että luokanopettajaksi opiskelevilla on puutteellinen ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä perusilmiöistä, kuten esimerkiksi palamisesta, hiilen kierrosta ja sähkömagneettisesta säteilystä, Ratinen toteaa.

Opettajankoulutuksessa tulisikin käydä läpi ilmastonmuutoksen luonnontieteellinen perusta menemättä kuitenkaan liian yksityiskohtaisiin sisältöihin. Tutkimuksen mukaan myös ilmiöpohjaiseen opettajankoulutukseen liittyy ongelma.

- Näyttäisi siltä, että ainakin luonnontieteen pedagogiikan kurssin aikana on vaikea luoda sellaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa opittaisiin sekä riittävät tiedot että pedagoginen valmius opettaa ilmastonmuutosta ilmiöpohjaisesti alakoulussa, Ratinen kertoo.

Havaintojen perusteella ilmiöpohjainen opetus tarvitsee tuekseen aikaa sekä oppijoista nousevia ja heidän elämismaailmaansa liittyviä tehtäviä. Ilmiöpohjaisessa luonnontieteen opetuksessa vaatimukset opettajan sisällöllisestä ja pedagogisesta osaamisesta kasvavat, mikä täytyy huomioida opintokokonaisuuksien suunnittelussa. On pedagogisesti huomattavasti helpompaa opettaa oppijoille ilmastonmuutosta kuin ohjata heitä itse oppimaan ja ymmärtämään ilmiö niin, että he kykenevät soveltamaan tietoa muun muassa kulutusvalinnoissa kestävällä tavalla.

Ratisen tutkimus osoitti, että oppimisen laadullisen muutoksen selvittäminen on vaikea tehtävä. Kehittämistutkimuksen avulla on mahdollista parantaa oppimistilanteita ja samalla auttaa oppijoiden tiedonrakentamisprosessia. Tulevassa opetussuunnitelmassa oppilaan taitojen arviointi nousee entistä merkittävämpään asemaan. Oppimistilanteessa opettajan tulisi olla perillä siitä, millaisia vuorovaikutuskeinoja hän käyttää osana tutkivaa ja oppilaan prosessitaitoja paljastavaa opetusta.

 

11 varastossa

Lisätiedot