Personality assessment and self-other rating agreement

5,00 

Moderators and implications of agreement
Nederström, Mikael
978-951-39-6960-8; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (577)
2017

Voimmeko arvioida toisen ihmisen persoonallisuutta luotettavasti? Jos voimme, niin minkälaisessa tilanteessa ja mitä hyötyä siitä on? Mikael Nederström tutkii asiaa väitöskirjassaan.

Nederströmin väitöskirjassa ihmisten persoonallisuutta arvioitiin ulkoapäin. Tuloksista käy ilmi, kuinka paikkansapitävää ammattilaisen suorittama työnhakijan persoonallisuudenarviointi on. Väitöskirjassa osoitetaan myös vahva yhteys esimiehen itsetuntemuksen ja työntekijöiden työtyytyväisyyden välillä.

Väitöskirjan ensimmäisessä osassa persoonallisuusarvioinnin kohteena olivat työnhakijat työhaastattelussa. Toinen osatutkimus keskittyi puolestaan tiimiä johtaviin esimiehiin. Tulokset osoittivat, että kummassakin tilanteessa ulkopuolinen arvioija voi parhaimmillaan muodostaa hyvinkin tarkan kuvan kohdehenkilön persoonallisuudesta. Tällä on suuri merkitys käytännön työelämän kannalta.

Nederström havaitsi, että haastattelijana toiminut ammattipsykologi onnistui arvioimaan hyvinkin tarkasti haastateltavan persoonallisuutta. Työhaastattelussa varsinkin työnhakijoiden johtamismotivaatio, ulospäinsuuntautuneisuus, elämyshakuisuus ja impulsiivisuus näkyivät selvästi haastattelijalle. Sen sijaan työnhakijan sukupuoli tai yritys luoda itsestä positiivista vaikutelmaa eivät juurikaan vaikuttaneet arvioinnin onnistumiseen.

Hyvä esimies tuntee itsensä

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka luotettavasti työntekijät pystyivät arvioimaan oman esimiehensä persoonallisuutta. Tulosten mukaan arviointi onnistuu suhteellisen tarkasti. Tämän lisäksi havaittiin vahva yhteys arvioinnin tarkkuuden ja alaisten työtyytyväisyyden välillä. Mitä yhdenmukaisemmin alainen ja esimies arvioivat esimiehen persoonallisuutta, sitä suurempaa oli alaisten työtyytyväisyys.

- Arvioinnin suurempi tarkkuus on todennäköisesti sidoksissa esimiesten hyvään itsetuntemukseen. Mitä vahvempaa on esimiehen itsetuntemus omien piirteidensä osalta, sitä tyytyväisempiä alaiset olivat esimieheensä, väittelijä kertoo. - Huono esimies ei siis olekaan huono, jos hän tunnistaa omat heikkoutensa.

 

9 varastossa

Lisätiedot