Perceived threat and prejudice towards immigrants and Russian minorities living in Finland

5,00 

Nshom Ngwayuh, Elvis
978-951-39-6971-4; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (306)
2017

Nshomin väitöskirja käsittelee suomalaisten Suomen venäläisiin maahanmuuttajiin ja vähemmistöön kohdistuneita ennakkoluuloja ja koettua uhkaa. Tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka varsinkin vanhemman sukupolven edustajat kokivat venäläisten maahanmuuttajien olevan uhka suomalaiselle yhteiskunnalle. Sekä nuoremmassa että vanhemmassa sukupolvessa esiintyi negatiivisia ennakkoluuloja Suomen venäläisiä kohtaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää ennakkoluulojen taustalla vaikuttavia syitä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaan ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita aiheuttavat kokemukset vähemmistön tuomasta uhasta. Nshom jaotteli koetut uhkakuvat konkreettisiksi ja symbolisiksi uhiksi sekä negatiivisiksi stereotypioiksi. Käsitys konkreettisesta uhasta viittaa pelkoon siitä, että vähemmistö voisi vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnan enemmistön turvallisuuteen tai poliittiseen valta-asemaan, kun taas symbolisella uhalla tarkoitetaan uhkia, jotka aiheutuvat eroista valtaväestön ja vähemmistön tavoissa, arvoissa ja moraalikäsityksissä. Negatiiviset stereotypiat ovat puolestaan oletuksia mahdollisesta uhasta.

Varsinkin negatiiviset stereotypiat olivat yleisiä, mutta vanhemman sukupolven keskuudessa esiintyi myös konkreettisiksi ja symbolisiksi koettuja uhkakuvia. Tutkimuksen mukaan tämä saattaa olla seurausta Suomen ja Venäjän välisestä poliittisesta historiasta ja suomalaisten kokemasta sorrosta, josta vanhemmilla kansalaisilla on omakohtaisempi kokemus. Kertomukset sorrosta ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle.

Suomea on kehotettu kiinnittämään huomiota venäläisvähemmistön kohteluun ja heihin liittyviin ennakkoluuloihin myös The European Comission Against Racism and Intolerance'n (ECRI) toimesta vuonna 2007. Varsinkin vanhempi ikäpolvi omaa ennakkoluuloja venäläisvähemmistöä kohtaan, mutta niin vanhat kuin nuoretkin kokevat vähemmistöjen aiheuttavan etenkin konkreettista uhkaa yhteiskunnalle. Ennakkoluuloja murrettaessa tulisi keskittyä myös stereotypioiden kumoamiseen, sillä niiden on huomattu aiheuttavan negatiivisia ennakkoluuloja.

 

13 varastossa

Lisätiedot