Organising capacity – a collective process leading to place branding

5,00 

Coordination, co-operation and engagement
Vuorinen, Maarit
978-951-39-6118-3; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (246)
2015

Maarit Vuorinen kartoittaa väitöstutkimuksessaan erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien näkökulmasta paikan brändityön keskeisiä elementtejä, joita ovat koordinointi, yhteistoiminta ja sitoutuminen. Tutkimuksessa arvioidaan yhteistoimintaprosesseja, jotka ohjaavat paikan brändityötä ja jonka kautta luodaan sisältöä kokonaisuudelle. Paikkoihin luodaan myös tunnesiteitä ja parhaimmillaan paikan toimijoiden yhtenäinen paikkakiintymys vahvistaa yhteistoimintaa.

Paikka ei ole tuote

- Paikoista rakennetaan mielikuvia ja tähän usein markkinoinnissa jäädään. Paikka nähdään usein visuaalisena ilmeenä, logoina ja sloganeina. Kyse on tällöin kuitenkin viestinnän performanssista. Kohteena ei ole enää itse paikka vaan paikan imago. Näistä lähtökohdista saadaan harvoin synnytettyä vahvaa paikkabrändiä, Vuorinen arvioi.

Paikkaa ei voi rinnastaa perinteiseen tuotteeseen. Kun brändityötä sovelletaan paikkoihin, tulisi huomioida varsin erilaisia toiminnan erityispiirteitä. Toimintamotivaatio eroaa usein julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä ja sillä voi olla jopa negatiivinen vaikutus toimijoiden sitoutumiseen ja siten paikan brändityön onnistumiseen. Toiminnan organisoiminen tulisi nähdä varsin laajasta näkövinkkelistä, Vuorinen pohtii.

- Julkisen ja yksityisen sektorin väliset yhteistoimintaprosessit ovat tällä hetkellä epäselviä luoden verkostotoimintaan jopa vastakkaisia elementtejä. Toimijoiden odotukset ovat kuitenkin muuttumassa ja toiminnan prosessit ja rakenteet hakevat uusia muotoja. Vastuuta hajautuu eri toimijoille, hierarkiaa pyritään vähentämään ja paikkayhteisön rooli korostuu. Muun muassa näihin muutoksiin tulee jatkossa reagoida.

Paikkaidentiteetistä kilpailuetua

Tutkimuksessa rakennettua organisointikapasiteettiajattelun mallia voidaan hyödyntää kartoitettaessa paikan brändityön ominaispiirteitä tietyllä paikkakunnalla. Toimijoiden yhtenäinen intressi ja paikkakiintymys selkeyttävät yhteistoiminnan koordinointia sekä vahvistavat toimijoiden sitoutumista. Toimijoiden paikka-identiteettiä on vaikea kopioida tai monistaa. Tämä puolestaan erilaistaa paikan brändityötä. Näin ollen paikka itsessään ja yhteisön kehittäminen tulisi olla keskiössä, ei itse brändityö.

 

11 varastossa

Lisätiedot