Oppilaiden kanssa vastuuta jakamassa

5,00 

Peruskoulun kahdeksannen luokan oppilaiden autonomian vahvistaminen englannin oppitunneilla samanaikaisopetuksen tuella
Saarenketo, Tiina
978-951-39-6569-3; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (547)
2016

Saarenketo selvitti, millainen oppimiskulttuuri oli peruskoulun 8. luokan englannin tunneilla, joilla aineenopettaja ja erityisopettaja toteuttivat samanaikaisopetusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, mitä tapahtui samanaikaisopetuksen tuella toteutetun opetuskokeilun aikana, kun pyrkimyksenä oli sekä kehittää opetusta että aktivoida ja vastuuttaa oppilaita oman oppimisensa suhteen. Kiinnostuksen kohteena oli myös samanaikaisopetuksen tuella luokkahuoneeseen rakennettu opetuskulttuuri.

Valta voi myös hämmentää

Opetuskokeilussa kokeiltiin erilaisia tapoja, joilla oppilaat asettivat itselleen tavoitteita. Oppilaat valitsivat sekä työtapoja että tehtäviä.

- Oppilaat nauttivat lisääntyneistä valinnanmahdollisuuksista. Kun oppilas sai valita, työhön sitoutuminen parani. Olennaista oli, etteivät opettajat arvottaneet tarjoamiaan valintoja, Saarenketo toteaa.

Oppilaat myös arvioivat työskentelyään ja oppimistaan eri tavoin. Oppitunneilla oppilailta tietoisesti vaadittiin ajattelua ja puhe oppimisesta lisääntyi. Osa oppilaista kukoisti koko opetuskokeilun ajan ja osa eksyi aluksi saatuaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Vallan ottaminen oman oppimisensa suhteen vaati oppilailta harjaantumista, mutta niin kävi myös opettajien taidoille antaa oppilaille tavoiteltua valtaa.

- Oppilaiden oli haastavaa asettaa tavoitteita omalle oppimiselleen. Me opettajat emme löytäneet sopivaa toimintatapaa emmekä riittävästi aikaa tavoitteiden tiedostamisen ja kehittämisen tueksi. Emme osanneet motivoida kaikkia oppilaita oman oppimisensa tarkkailuun, saati ohjata prosesseja riittävästi, kertoo Saarenketo.

Ei tempuilla vaan kokonaisvaltaisella kehittämisellä

Havaittiin, ettei autonomian vahvistaminen erillisenä elementtinä ollut mielekästä, vaan mukaan tulivat kysymykset oppilaan kokemasta omasta kompetenssista ja luokan yhteisestä vuorovaikutuksesta, jonka perusteella oppilas rakensi yhteenkuuluvuuden tunteita.

Samanaikaisopetus osoittautui toimivaksi työtavaksi sekä oppilaiden oppimisen tukena että opettajien ammatillisen kasvun mahdollistajana. Jotta oppilaan autonomiaa tukeva oppimiskulttuuri on mahdollinen, opettajien on aktiivisesti osoitettava luottamustaan oppilaisiinsa, kuunneltava heitä ja lähestyttävä heitä positiivisin odotuksin. Opettajien on opeteltava vähentämään kontrolliaan tai ainakin muovattava kontrollinsa laatua sekä uskallettava antaa vastuu oppimisesta oppilaille itselleen.

Olennaista on miettiä, ketkä oppilaiden tarpeita määrittelevät. Oppimistilanteessa on puhuttava siitä oppimisesta ja kyvykkyydestä, jota tavoitellaan ja arvostetaan. Ilmapiiriä on aktiivisesti uudistettava, jotta oppimista tukeva toiminta voi kouluissa saada uusia muotoja. Koulukulttuurin kehittyminen kulkee opetuskulttuurin kehittymisen rinnalla. Opettajia on tuettava, jotta tarvittavat muutokset saadaan rakennettua.

 

7 varastossa

Lisätiedot