Opettaja kiusattuna

5,00 

Peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta
Kauppi, Teemu
978-951-39-6201-2; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (253)
2015

Teemu Kauppi selvitti väitöskirjatutkimuksessaan, millaisia ovat koulun vertaisrajat ylittävät kiusaamissuhteet. Erityisenä tarkastelun kohteena olivat suomalaisten peruskoulun opettajien kokemukset oppilaiden heihin kohdistamasta kiusaamisesta.

- Suomalaiset opettajat kokivat kiusaamista oppilaidensa taholta monien viestinnän keinojen muodossa. Kiusaaminen ilmeni sekä sanallisena että sanattomana viestintänä. Usein opettajat arvioivat, että heitä kiusanneet oppilaat kiusasivat koulussa myös oppilastovereitaan. Vastaajat kokivat heihin kohdistuneen kiusaamisen johtuvan useimmin oppilaiden piirteistä tai opettajan ammattiin liittyvistä tekijöistä. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että opettajien tapa selittää kiusaamiskokemuksiaan oli yhteydessä siihen, kenelle he kertoivat kiusaamisesta. Monet opettajat olivat joutuneet myös oppilaiden vanhempien kiusaamiksi.

- Tyypillisimpiä opettajiin kohdistuneen kiusaamisen muotoja olivat oppilaiden hävyttömät ja asiattomat kommentit, yhteistyöstä kieltäytyminen ja toistuva valehtelu opettajalle. Oppilaiden vanhempien taholta opettajiin kohdistui esimerkiksi vastaajien mielestä epäoikeudenmukaista ammattitaidon arvostelua, epäasiallista kielenkäyttöä ja maineen mustaamista, Kauppi kuvailee.

Vertaisrajat ylittävä kiusaaminen koulussa

Oppilaiden välillä ilmenevää koulukiusaamista ja erilaisissa työyhteisöissä ilmenevää työpaikkakiusaamista on tutkittu kohtuullisen paljon eri tieteenaloilla. Sen sijaan kiusaamissuhteita, joiden osapuolet työskentelevät kouluinstituutiossa eritasoisessa asemassa, on tutkittu vähän. Tällöin on kyse vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta. Koulun kiusaamistilanteissa vertaistason rajat ylittyvät esimerkiksi, kun oppilas kiusaa opettajaa, opettaja kiusaa oppilasta tai oppilaiden vanhemmat kiusaavat opettajaa. Kaupin tutkimus nosti esiin useita vertaisrajat ylittävän kiusaamisen muotoja, joita ei ollut tunnistettu aiemmissa tutkimuksissa. Myöskään opettajien tapaa selittää kiusaamiskokemuksiaan ei ollut aiemmin juuri selvitetty.

Ymmärrys kiusaamisen luonteesta tärkeää

Kaupin tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksessa sekä opettajien ja rehtorien täydennyskoulutuksessa. Ymmärrys vertaisrajat ylittävän kiusaamisen luonteesta on hyödyksi myös kiusaamista kokeneiden opettajien työnohjauksessa ja se auttaa osaltaan koulujen rehtoreita ryhtymään asianmukaisiin toimiin, kun he saavat tiedon koulunsa opettajiin kohdistuneesta kiusaamisesta.

Kauppi tutki suomalaisten peruskoulun opettajien kiusaamiskokemuksia internetkyselyn avulla. Tutkimus keskittyi kiusaamisen luonteen selvittämiseen, kiusaamisen yleisyyttä ei tarkasteltu.

 

14 varastossa

Lisätiedot