On the conditions for objectivity

5,00 

How to avoid bias in socially relevant research
Jukola, Saana
978-951-39-6272-2; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (532)
2015

Mitä lääketieteellisen tutkimuksen, ravitsemustieteen tai ilmastotieteen objektiivisuus oikeastaan on ja mitkä ovat sen saavuttamisen ehdot? Näitä kysymyksiä Jukola tarkastelee tieteenfilosofian alan väitöskirjassaan.

Erityisesti aloilla, joiden tuloksilla on yhteiskunnallisesti merkittäviä sovelluskohteita, tieteellisen tutkimuksen objektiivisuus on tärkeää paitsi luotettavan tiedon saavuttamiseksi, myös suuren yleisön tieteeseen kohdistaman luottamuksen takaamiseksi.

Objektiivisuuden käsite on hyvin monitahoinen ja sitä voidaan käyttää eri merkityksissä. Tämä monimerkityksellisyys on osaltaan vaikeuttanut tieteen objektiivisuutta koskevia keskusteluja. Väitöskirjassaan Jukola osoittaa, että sillä, missä merkityksessä objektiivisuudesta puhutaan, voi olla käytännöllisiä seurauksia. Esimerkiksi lääketieteellisen tiedon tuottamista koskevissa metodologisissa keskusteluissa objektiivisuuden ideaalit saattavat ohjata tapaa, joilla tutkijat arvioivat eri metodeja.

Usein yksilöiden puolueettomuuden ja päättelyn arvovapauden on katsottu takaavan tutkimuksen objektiivisuuden. Jukolan väitöskirja kyseenalaistaa tämän näkemyksen. Ensinnäkin empiiristen tutkimusten valossa näyttää epäuskottavalta olettaa, että yksilöt pystyisivät aina tunnistamaan omat ennakkoluulonsa ja korjaamaan niiden vaikutuksen päättelyynsä. Toisaalta yhteiskunnallisesti relevantteja tuloksia tuottavan tutkimuksen tekoon liittyy väistämättä arvovalintoja.

- Tutkimuksen objektiivisuus olisikin ymmärrettävä tiedeyhteisön takaamana. Yhteisöissä käytyjen kriittisten keskustelujen kautta tutkimusten lopputuloksiin vaikuttavia virheitä ja päättelyn vinoumia voidaan paljastaa ja korjata, Jukola painottaa.

Objektiivisuutta uhkaavina voidaan pitää tekijöitä, jotka rajoittavat tämän yhteisöllisen tarkastusmekanismin toimintaa. Esimerkiksi tutkimuksen kaupallistuessa paineet aineistojen salaamiseksi voivat kasvaa, jolloin kriittinen tarkastelu vaikeutuu. Samoin tutkimuksen rahoittajien intresseissä saattaa olla estää tiettyjen tutkimustulosten julkaisu, jolloin on vaarana, että tutkimuksen tarjoama kuva maailmasta vääristyy.

Jukola osoittaa, kuinka tieteen institutionaalinen konteksti, esimerkiksi rahoitusjärjestelmä ja tutkijoiden arviointiin käytetyt menetelmät, esimerkiksi julkaisumäärien painottaminen henkilöiden palkkauksesta päätettäessä, ovat yhteydessä tuotetun tiedon objektiivisuuteen. Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, kuinka tieteellisen tutkimuksen institutionaalisen kontekstin muutokset voivat vaikuttaa tuotetun tiedon luotettavuuteen. Tulokset ovat sovellettavissa tiedepoliittisessa päätöksenteossa, esimerkiksi arvioitaessa eri rahoitusinstrumenttien perustamisen tai lakkauttamisen vaikutuksia tiedontuotantoon.

 

9 varastossa

Lisätiedot