”Omassa firmassa ei tunteja lasketa”

5,00 

Psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana
Rautamäki, Hannele
978-951-39-5361-4; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (131)
2013

Pien- ja perheyritysten merkitys Suomen talouskehitykselle on yhä enemmän kriittinen tekijä. Perheyritysten osuus Suomen yrittäjäkentästä on lähes 90 prosenttia. Perheyrittäjyyden ytimessä on omistajuus.

Hannele Rautamäen väitöstutkimus tarkastelee psykologista omistajuutta - tunnetilaa, jossa yrittäjä kokee omistajuuden tunteita kohdetta kohtaan niin, että siitä tulee osa hänen identiteettiään. Toinen tutkittu ilmiö on yrittäjien kokema työnilo, jota matkailun perheyrittäjät kertoivat kokevansa työn aiheuttamana. Tutkimuksen mukaan psykologisella omistajuudella ja työnilolla on vahva keskinäinen yhteys.

Yrittäjästatuksesta johtuva sosiaalinen arvostus vahvistaa matkailuyrittäjän työniloa. Sosiaalisesta statuksesta nousee keskeinen työnilon lähde. Perinteiseksi koettu yrittäjän vapaus ja taloudelliset seikat sijoittuvat vasta sosiaalisen arvostuksen jälkeen. Raskaimpina työnilon kääntöpuolen, ahdistuksen ja harmin, aiheina korostuivat taloudellisten seikkojen rinnalla ristiriidat sidosryhmien kanssa.

Vahvan psykologisen omistajuuden ja työnilon omaavat perheyrittäjät ovat proaktiivisesti ja pitkäjänteisesti toimivia verkostoyrittäjiä.

Yrittäjän panostus ja luottamus tulevaisuuteen ja seuraaviin sukupolviin vahvistuvat vankan psykologisen omistajuuden myötä. Vahvaa psykologista omistajuutta edistäviä tekijöitä ovat muun muassa yrittäjän kokema henkisen omistajuuden tunne, omistautuminen yritykselle ja vahva vastuunotto yrityksestä. Lisäksi vahvan psykologisen omistajuuden ja työnilon kokevat matkailun perheyrittäjät ovat aktiivisempia verkottumaan ja toimimaan sidosryhmäyhteyksissä koko toimialansa hyväksi.

Autonomian supistuminen vähentää perheyrittäjän psykologista omistajuutta ja työniloa, mikä puolestaan kaventaa yrittäjän yrityksen kehityshakuisuutta.

Yrityksen koko on tilastollisesti merkitsevä selitystekijä matkailuyrittäjän kokemalle psykologisen omistajuuden ja työnilon voimakkuudelle. Yrityksen koon kasvu pienestä yli miljoonan euron keskisuureksi yritykseksi vähentää työniloa lisäten yrittäjyyden kuormittavuutta. Rahoituksen tiukkeneminen johtaa yrittäjän autonomian tunteen vähentymiseen ja vähentää työniloa sekä psykologista omistajuutta.

Aito dialogi matkailun perheyrittäjien ja sidosryhmien kanssa edesauttaa alueellista kehittämistä verkostomaisen työskentelyn edistäjänä. Yrittäjyyskoulutuksessa kannattaa ottaa huomioon tunteet ja niiden merkitys osana yrittäjyyskasvatusta, jotta yrittäjyys houkuttelisi enemmän myös nuoria. Psykologisen omistajuuden ja työnilon ulottuvuudet on hyvä ottaa läpileikkaavana huomioon opetussuunnitelmien laadinnassa.

Tutkimuksen viitekehys on psykologisen omistajuuden ja työnilon teorioissa. Toimintaympäristöinä ovat matkailuala ja perheyrittäjyys. Tutkimus on monitieteinen painottuen taloustieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Empiirinen osuus tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensin toteutettiin valtakunnallinen matkailun perheyrittäjäkysely, jonka tulosten perusteella teemahaastateltiin kymmenen matkailun perheyrittäjää. Psykologisen omistajuuden ja työnilon muuttujien operationaalistaminen tuotti toimintakykyisen mittariston.

 

4 varastossa

Lisätiedot