Olen ja ihmettelen

5,00 

Maailmassa-olemisen näyttämö draaman merkityksen antajana Martin Heideggerin filosofian valossa
Uusitalo, Margit
978-951-39-6513-6; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (545)
2016

Peruskoulun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan syksyllä 2016. Opetukseen ja oppimiseen tuo muutosta ilmiölähtöinen oppiminen ja uudet työtavat. Myös draama saa enemmän jalansijaa oppimisprosessissa. Väitöskirjassaan Uusitalo tarkasteli draamakasvatuksen peruskysymyksiä ja merkitystä näyttämön ilmiön kautta Martin Heideggerin filosofian valossa.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut ymmärtää ja tulkita olemassaolomme näyttämöllistä ulottuvuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia koulussa Heideggerin olemisen totuutta ja taiteen alkuperää koskevan filosofian valossa. Heidegger kysyy filosofiassaan oikeastaan vain yhden kysymyksen: Mikä on olemisen mieli? Opettajana, tutkijana ja taitelijana Uusitalo on tutkimusprosessin aikana kysynyt usein: Mikä on kasvamisen, kasvattamisen ja draaman mieli?

Tutkimuksessa osoitetaan, miten näyttämöllisyys ilmenee aina jo primaaristi inhimillisessä ja sosiaalisessa todellisuudessa ja ihmisen kokemuksellisessa maailmasuhteessa. Maailmannäyttämön tapahtumat avautuvat eteemme helposti ja vaivattomasti reaaliajassa. Lähinnä itseä jokaisella on oma elämännäyttämönsä. Näyttämön ilmiö on läsnä myös koulun arjessa kuten opetuksessa, kasvatuksessa, koulun juhlissa, erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja jopa kiusaamisessa. Näitä tilanteita on mahdollista käsitellä ja tehdä näkyväksi draamatyöskentelyn kautta.

Tutkimus avaa uutta filosofista näkökulmaa draamakasvatuksen peruskysymyksiin ja antaa samalla eväitä käytännön draamatoiminnalle koulussa. Moniulotteinen näyttämöllinen olemassaolomme muoto antaa merkityksen draamalle ja perustelee sen, millaisen itseyttä, identiteettiä ja yhteisöä rakentavan voiman ja näyttämön draama tarjoaa koulukasvatukselle. Tutkimus sisältää myös paljon opetukseen, kasvatukseen ja koulun toimintakulttuurin muuttamiseen tähtäävää ajattelua.

- Varmojen tietojen ohessa oppimisessa korostuu maailman ihmettely, lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen omaa elämää koskevissa asioissa ja yhdessä tekemisen meininki, Uusitalo painottaa.

Tutkimuksen kriittinen puhe kohdistuu koulun yhteiskunnallisiin haasteisiin, aikatauluihin, jatkuvaan kiireeseen, mittaamiseen ja arviointiin, jolloin myös ajattelu kaventuu ja teknistyy. Ihmisen kasvaminen itseyteen tapahtuu hitaasti, viipyillen ja pyrähdyksittäin. Kiireen keskellä on vaikea löytää levollisuuden saarekkeita, joissa lapset saavat tilaa ja rauhaa itse kysyä ja ihmetellä maailmaansa. Draama on avoin mahdollisuus.

 

2 varastossa

Lisätiedot