Olemisen semiosis -todellisuus tulkintana

5,00 

Todellisuuden luonne filosofian ja erityisesti kirjallisuuden filosofian ongelmana
Holmlund, Carl-Johan
978-951-39-6301-9; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (535)
2015

Carl-Johan Holmlundin tutkimus käsittelee filosofisen ontologian ja tietoteorian alaan kuuluvaa kysymystä olemassaolon, olemisen merkityksellisestä tulkinnasta. Tutkimuksen viitekehys on semioottinen. Olemisen semiosis tarkoittaa sitä semioottista prosessia, joka on tuottanut erilaisia käsityksiä ja tulkintoja olemisesta, olemassaolosta, todellisuuden ontologisesta luonteesta. Olemassaolon tarkastelu, kuten muukin kulttuurinen toiminta, on myös metakulttuurista tai ”metakielellistä”. Näin ollen tutkimuksessa tarkastellaan ja arvioidaan myös tietoteorian ja kielifilosofian ongelmia ja ratkaisuja, jotka ovat edellytys ontologiaa koskeville tarkasteluille.

Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista sekä artikkeleiden aihepiiriä valottavasta johdanto-osasta. Tutkimuksessa on tarkasteltu J.R Searlen, J.L. Mackien, T.E. Hulmen, Paul Valéryn, Gunnar Ekelöfin, Gunnar Björlingin sekä Juhani Rekolan filosofista ja kirjallista tuotantoa. Tutkimuksen kohteiden tulkinnat olemassaolon luonteesta ovat vaihdelleet nominalistisesta olemassaolon epäjärjestystä korostavasta kannasta olemassaolon järjestystä korostavaan realistiseen ontologiaan. Nämä tulkinnat ovat myös eri tavoin kietoutuneet paitsi filosofian alaan kuuluviin ontologisiin ja tietoteoreettisiin, myös uskonnollisiin, eettisiin ja esteettisiin kannanottoihin, joista ne on pyritty abstrahoimaan esiin.

Tutkimus auttaa ymmärtämään modernin filosofian ja kirjallisuuden - ja sitä kautta modernin kulttuurin ja ihmisen - kamppailua siitä, onko olemassaolo ymmärrettävä pysyvyyden ja järjestyksen ja toisaalta muuttuvuuden ja epäjärjestyksen mallin mukaisesti. Modernissa kulttuurissa voi nähdä tämän tutkimuksen valossa paitsi yleisesti tunnustetun irtaantumisen järjestyksen mallista myös jäännöksenomaista kaipuuta tai toivoa olemassaolon tulkitsemiseen järjestyneenä kosmoksena.

 

6 varastossa

Lisätiedot