Oikeudenmukaisuus sisäsyntyisinä oikeuksina ja kasvatus oikeudenmukaisuuteen dialogisen …

5,00 

Oikeudenmukaisuus sisäsyntyisinä oikeuksina ja kasvatus oikeudenmukaisuuteen dialogisen pluralismin kontekstissa. Näkökulmia ja tulkintoja Nicholas Wolterstorffin kokonaisfilosofiasta
Matikainen, Pasi
978-951-39-6957-8; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (576)
2017

Matikainen tarkastelee väitöstutkimuksessaan teoreettis-filosofisesti Nicholas Wolterstorffin oikeudenmukaisuuskäsitystä. Ehkä parhaiten uskonnonfilosofiastaan tunnetun filosofin mukaan oikeudenmukaisuus näyttäytyy arvon pohjalta rakentuneina oikeuksina ja niihin liittyvinä velvollisuuksina. Oikeudenmukaisuus on tässä mielessä keskeiseltä luonteeltaan toisen arvon ja oikeuksien kunnioittamista; oikeudenmukaisuus on luonteeltaan sosiaalista. Keskeisellä sijalla tutkimuksessa on vertailtu erilaisia ihmisoikeuksien teoreettisia perusteluja.

Wolterstorffin oikeudenmukaisuuskäsitystä sisäsyntyisinä oikeuksina sekä sen kasvatuksellisia seurauksia tutkinut Matikainen on väitöskirjassaan pyrkinyt rakentamaan oikeudenmukaisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia. Väitöskirjassa tämä tapahtuu dialogisen pluralismin viitekehyksessä tapahtuvan viisiulotteisen oikeudenmukaisuuskasvatuksen mallin avulla.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan on tärkeää, että oikeudenmukaisuuskasvatus tapahtuu monien erilaisten maailmankatsomuksellisten perustelujen dialogisuuden, dialogisen pluralismin, avulla. Tätä ratkaisua perustellaan Wolterstorffille ominaisella rationaalisuuskäsityksellä, jossa tiedolliset uskomukset nähdään olevan sidoksissa perustavampiin laaja-alaisiin maailmankatsomuksiin.

Väitöstutkimuksen näkökulmaa voidaan pitää kiinnostavana kannanottona kasvatusfilosofiseen ja kasvatusteoreettiseen keskusteluun oikeudenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuuskasvatuksen mahdollisuuksista.

 

12 varastossa

Lisätiedot