Neuromuscular function and balance control in young and elderly subjects

5,00 

Effects of explosive strength training
Piirainen, Jarmo
978-951-39-5702-5; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (204)
2014

Jarmo Piiraisen väitöskirjassa selvitettiin ikääntymisen vaikutuksia dynaamiseen tasapainoon ja hermo-lihasjärjestelmän toimintaan. Lisäksi tutkittiin kahden erityyppisen nopeusvoimaharjoittelun vaikutuksia hermo-lihasjärjestelmään ja dynaamiseen tasapainoon.

Kaatumiset ovat yksi yleisimmistä syistä, jotka johtavat ikääntyneiden ihmisten loukkaantumisiin. Ikääntymisen myötä hermo-lihasjärjestelmän toiminta heikkenee ja merkittävimmät tähän johtavista tekijöistä ovat lihassolujen koon pieneneminen ja nopeiden lihassolujen kuoleminen. Tämän lisäksi lihasten aktivointitehokkuus voi heikentyä, johtumisnopeudet laskea sekä lihasten supistumisominaisuudet heikentyä ja hidastua. Nämä yhdessä johtavat osaltaan voimantuotto-ominaisuuksien ja etenkin nopean voimantuoton heikkenemiseen, joka voi olla yksi keskeisimmistä tekijöistä ikääntyneiden tasapainokontrollin muutoksissa.

Ikääntymisen vaikutukset näkyvät selkeämmin dynaamisessa tasapainossa

Voimantuotto-ominaisuudet ja hermoston toiminta antoivat viitteitä siitä, että ikääntymisen vaikutukset olivat selvemmin havaittavissa reisi- kuin pohjelihaksissa. Refleksivasteissa hermoston johtumisnopeudet olivat heikommat ikääntyneillä, millä voi olla suurempi merkitys tasapainon ylläpitämiseen kuin refleksien amplitudeilla, joissa erot eivät olleet niin selkeät. Heikommat johtumisnopeudet yhdessä heikentyneen voimantuottonopeuden kanssa voivat näin ollen olla suurimmat syyt dynaamisen tasapainon heikentymiseen. Nopean voimantuoton yhteys tasapainoon vahvistaa osaltaan käsitystä voimantuottokyvyn tärkeydestä tasapainon ylläpitämiseen äkillisesti tulevissa häiriöissä. Lisäksi muutokset refleksivasteissa voivat merkitä erilaista kontrollistrategiaa ikääntyneillä, joka sinällään voi olla seurausta ikääntymisen aiheuttamista muutoksista hermo-lihasjärjestelmän toiminnassa.

Nopeusvoimaharjoittelu kehittää dynaamista tasapainoa ikääntyneillä

Ikääntyneille toteutettiin 12 viikon nopeusvoimaharjoittelujakso, jossa testattavat jaettiin kahteen eri harjoitteluryhmään. Pneumaattinen (PNE) ryhmä harjoitteli paineilmalla toimivilla kuntosalilaitteilla reisi- ja pohjelihaksia, kun taas plyometrinen (PLY) ryhmä harjoitteli kelkka-ergometrillä jatkuvana hyppyharjoitteluna. Hieman yllättäen, molemmilla harjoittelumuodoilla oli lähes samanlainen vaikutus dynaamiseen tasapainoon, joka parani molemmilla ryhmillä jo ensimmäisen neljän viikon aikana. Nopeus-voimaharjoittelun tulosten perusteella voidaan todeta, että räjähtävä voimaharjoittelu sinällään parantaa tasapainokykyä riippumatta harjoittelun muodosta. Toisaalta, koska vastaavia tutkimuksia ei ole tehty paljoa varsinkaan ikääntyneiden osalta, harjoittelumekanismeja ja etenkin keskushermoston aktiivisuuden merkitystä tulisi edelleen tutkia.

 

11 varastossa

Lisätiedot